แม่ทัพสีกากีแปดริ้วนำาตร.ใหม่ ดูงาน‘อบจ.’ด้านป้องกันทุจริต

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะ ข้าราชการตำารวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำารง ตำาแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน จำานวน 130 นาย โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว. ฉะเชิงเทรา นำาเข้าศึกษาดูงานด้านการ ป้องกันการทุจริตและการบริหารจัดการของ อบจ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

สำาหรับการศึกษาดูงานการป้องกัน การทุจริตในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นในด้านการ สร้างจิตสำานึก ค่านิยม การบูรณาการหน่วย งานทุกภาคส่วน การสร้างความเข้มแข็งและ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดัง นั้น บก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการ ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ข้าราชการตำารวจใน สังกัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มีความรู้ เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการปฏิบัติซึ่ง จะเน้นด้านการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริตเกิดขึ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.