กระทรวงเกษตรจัดยิ่งใหญ่

Daily News Thailand - - เกษตร -

น�ยสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษ�ร�ชก�รแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและ ก�รบินเกษตร กล่�วว่� เนื่องในโอก�ส “วัน พระบิด�แห่งฝนหลวง” ประจำ�ปี 2559 นี้

รวมทั้งนำ�สนิค้�เกษตร ทั้งผัก ผลไม้ อ�ห�รสดและแปรรูป ม�จำ�หน่�ยให้ ประช�ชนทั่วไปในร�ค�ประหยัด รวมทั้งมี กิจกรรมเสริมสร้�งอ�ชพี อ�ทิ ก�รส�ธติทำ� อ�ห�รเมนูสุขภ�พ ก�รอบรมออกแบบ หีบห่อผลิตภัณฑ์ให้น่�สนใจอีกม�กม�ย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.