เดินเครื่องเจาะอุโมงค์ส่งน้ำา เติมน้ำาเติมชีวิตอ่างฯแม่กวง

Daily News Thailand - - เกษตร -

น�ยโสภณ ธรรมรักษ� ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้�นวิศวกรรมโยธ� (ด้�นควบคุมก�ร ก่อสร้�ง) กรมชลประท�น กล่�วว่� น�ย ปวิณ ชำ�นิประศ�สน์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เชียงใหม่ ได้เปิดง�น “ส�นต่อง�นพ่อ เติม น้ำ�เติมชีวิต” ง�นเดินเครื่องเจ�ะอุโมงค์ ส่งน้ำ�ชว่งแม่งัด-แม่กวง สัญญ�ที่ 2 ภ�ยใน โครงก�รเพิ่มปริม�ณนำ้�ในอ่�งเก็บนำ้�เขื่อน แม่กวงอุดมธ� ณ บ้�นป่�สักง�ม ต.ลวง เหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.