แบบไทย

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ พฤศจิก�ยน พุทธศักร�ช 2559 ฉบับประจำ�วันอังค�รที่ 15 เริ่มย่�งเข้�สูฤ่ดูหน�ว.......... ธ เสด็จฯ ทรง เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหน�วถว�ยพระพุทธมห� มณีรัตนปฏิม�กร ณ วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม เวล� 16.00 น.ธ .......... ธ เสด็จฯ ทรงเปิดก�รประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมน�น�ช�ติ ณ เซ็นท�ร�ธ แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เวล� 09.30 น. .......... ธ เสด็จทรงเปิด นิทรรศก�รศิลปะเพื่อคนต�บอด ณ ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน เวล� 15.00 น. .......... จ�กคว�มล้มเหลวของประช�ธปิไตย อันเป็นเหตุทำ�ให้ คว้�ชยัชนะได้นั่งเก้�อี้ แบบไม่สง่�ง�ม ส่งผลสะเทือนถึงมุมมองของคนไทย โดยซู เปอร์โพลสำ�รวจ บอกรู้สึกพอใจกับ จะถึงเส้นต�ยที่ เหลืออีก ต้องจ่�ยชดใช้ค่�เสียห�ยจ�ก โครงก�รรับจำ�น�ำข�้ว แต่ดูแล้วคง ใช้ ธ โดยอ้�ง ไม่ได้เกิดคว�มเสียห�ยแม้แต่บ�ท เดียว แถมขู่จะฟ้องกลับ อีกต่�งห�ก .......... ธ ใครเป็น ธ อย�กให้กลับไปส่องกระจกสักนิด ถ้�ยงิ่ดิ้นหนท�งยิ่งแคบ นั่นแสดงว่� เดินม� เพร�ะดูสถ�นก�รณ์โดยรวมแล้ว ยังไม่มีอะไรดีขึ้นธ .......... เห็นข่�วเจ้�หน้�ทแถี่วช�ยแดนสระแก้ว จับรถบรรทุก ลอบเข้�ม�ข�ยในฝั่งไทย เพร�ะที่โน่นรับซื้อแค่ พอเอ�ไปหักค่�ใช้จ่�ยแล้วยำ่�แย่ยิ่งกว่�.......... ย้อนกลับไปดูตอนที่ รัฐบ�ลยังไม่เข้�ไปอุ้ม ข�ยได้ ม�กกว่�เขมร แสดงว่� ปั ญห�ข�้วร�ค�ตกตำ่�เกิดไป .......... เมื่อนำ� ม�พิจ�รณ�กับ ที่ผลิตในประเทศไทย ทั้งข�ยทั้งกินใน ประเทศเพียง ส่วนที่เหลือเกือบครึ่งต้องส่งออกไปข�ย ต่�งประเทศ.......... ฉะนั้นก�รส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร จัดจำ�หน่�ยข้�วส�รให้ถึงมือ โดยตรง อ�จช่วยอะไรไม่ได้ม�ก พย�ย�มขน�ดไหนก็ข�ยได้ .......... ในท�งตรงกันข้�ม ควรเร่งผลักดันข้�ว ให้ออกไปข�ยในตล�ดโลกม�ก ๆ และได้ ธ ถึงจะทำ�ให้ ในมือช�วน�ขยับ ฉะนั้นต้องไปเจรจ� ห�คว�มร่วมมือกับ .......... แปลกดีที่เห็น สม�คม ขนส่งแถลงเรียกร้องให้ ใช้ม�ตร� 44 จัดก�รกับปัญห� หวังจะจัดระเบียบพวกเดียวกันเอง.......... เรียก ร้องไม่เสียแรงเพร�ะ ตอบรับทันที โดยสั่งให้กวดขัน จับกุม รวมไปถึงก�รจัดระเบียบรถตู้โดยส�ร เพื่อแก้ปัญห�จร�จรติดขัด........ แต่ก�รแก้ปัญห�นเหี้มือนพ�ยเรือใน อ่�ง ทุกรัฐบ�ลพย�ย�มจัดระเบียบ และ แต่ล้มเหลวเพร�ะไม่เคยจัดระเบียบ .......... น่�จะ ลองแก้แบบใหม่ โดยตั้ง สลักชื่อ บริษัทรับเหม� และเจ้�ของ รวมถึง ผู้รับผิดชอบ ปักไว้ที่หัวและท้�ยถนน เพื่อ ให้ประช�ชนมองเห็น.......... ในกรณีถนนสร้�งเสร็จใหม่ ๆ ห�กเกิด เพร�ะผู้รับเหม�โกงกินหรือรถบรรทุกนำ้�หนักเกินขยี้เละ ประช�ชนจะได้ยื่นร้องต่อ หรือ ให้สอบสวนเอ�ผดิฐ�น หรือ แบบถูกตัวถูกคน.......... วิธีนี้จะทำ�ให้ ทำ� ถนนไม่กล้�ห�กนิหรือเรียกเปอร์เซ็นต์จ�กผู้รับเหม� ส่วน ไม่ กล้�รบัส่วย เพร�ะถ้�เจอคุกแล้วมันไม่คุ้ม.......... ส่วนก�รแก้ปัญห� ควรให้บริก�รแบบ บริก�ร รับ-ส่ง จ�กจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง ไม่ใช่ เช่นเดียวกับ .......... จริง ๆ แล้ว ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อ ฉะนั้นก�รขึ้น-ลงของผู้โดยส�รจึงไม่สะดวกและใช้เวล�จอดบนถนนน�นกว่� .......... ธ เงื้อง่�ม�น�น คร�วนี้ทำ�ท�่เอ�จริง เตรียมจัดเก็บ ในปี 2560 โดยกำ�หนดระดับร�ค� ต�มประเภทของอ�ค�ร 3 จำ�พวก 1.บ้�นอยู่อ�ศัย 2.หน่วยร�ชก�ร โรงเรียน 3.โรงง�น โรงแรมธ .......... เห็นด้วยกับก�รจัดเก็บ ที่ผ่�นม�สงัคมไทยข�ดคว�มรับผิดชอบ จึงปล่อยทิ้งลง ทำ�ให้เน่�เหม็นไปทั้งประเทศ.......... แต่ไม่เห็นด้วยกับ เพร�ะคนขี้โกงจะ เลี่ยงไปจ่�ยใน ที่มีอัตร� โดยเชื่อว่�จะมี คอยรับสินบน.......... อย�กรู้ จัง ไม่เก็บ ต�ม ใครใช้ม�กปล่อยนำ้�เสียม�ก ย่อมต้องจ่�ยค่� บ�ำบดัม�กต�มไปด้วย.......... ดู ๆ คงจะทนรอไม่ไหว ถึงส่งหนังสือทวงถ�มให้ เร่งรัดจัดสรรคลื่น จะได้เอ�ตงั้สถ�นโทีรทัศน์ส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนในพื้นที่ ห่�งไกล.......... ถือเป็นแนวคิดที่ดี แต่ก�รตั้งสถ�นทีีวีดิจิทัลใช้ แถม ในพื้นที่ ห่�งไกล ไม่รู้ว่�ตดิตั้งครอบคลุมแล้วหรือยัง.......... ลองกลับไปคิดใหม่ ไม่ส่งเสริมก�รเรียนก�ร สอนผ่�นเครือข่�ย ซึ่งมี ถูกกว่�หล�ยร้อยเท่�.......... ถ้�เริ่มต้นด้วยก�รทำ�ให้ แพงม�ก ๆ ก็จะเหลือเงินไม่เท่�ไหร่ไป ในท�งตรงกันข้�ม ห�กทำ�ให้ ถูกลง ก็จะเหลือเงินไปผลิตเนื้อห�ดี ๆ ให้เด็กเห็นแล้วอย�กเรียน.......... ธ ในกรณีที่เด็ก หรือ ยังส�ม�รถ จนกว่�จะเกิดคว�มเข้�ใจ หรือเขียนไปถ�มครูได้โดยตรงธ .......... 18.30 น. พร้อมเพื่อนศิษย์เก่�มห�วทิย�ลยัฮ�ว�ยจัดง�นเลี้ยงต้อนรับ ผอ.สถ�บนัอีสเวสต์เซ็นเตอร์ ที่ร้�น Cloud ตึกยูไนเต็ด 2 สีลม..........

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

มงคลสมรส ศ.นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง พญ.ดร.ประวีณ์นุช เพ็ญภาสกานต์ บุตรี สุพิชฌาย์–ศิลป เพ็ญภาสกานต์ กับ ปิติพงษ์ วนขจรไกร บุตร ธนสิทธ์ิ–นันทกา วนขจรไกร ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

นำ้าใจ จริยา จิราธิวัฒน์ วรรณี ลีลาเวชบุตร และตัวแทนวตท.23 มอบเงินจากการจัดกิจกรรม ทานอาหารมื้อพิเศษ “โก พิ้งค์ วิธ เชฟ นูรอ” สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิริกิต์ิเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โดยมี นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ทูตกิตติมศักด์ิโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม รับมอบ ที่บลู เอเลเฟ่นท์

พิธีวิวาห์ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง รุ่งพร เริงพิทยา บุตรี วิรุณ-กนิษฐา เริงพิทยา กับ วุฒิพงศ์ ตระกูลรัตนาวงศ์ บุตร นพ.กิตติ-ธีรนันท์ ตระกูลรัตนาวงศ์ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา

โอกาสพิเศษ รศ.นพ.พิทยา จันทรกมล เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยมี พญ. เจรียง จันทรกมล นพ.วีระ อิงคภาสกร ร่วมงาน ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

สัมมนา สุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำาเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน โดยมี ยุคล ลิ้มแหลมทอง มณเฑียร ที่รัก และ ภาณี บุณยเกื้อกูล ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โรงเรียนเกษตรพอเพียง ปิติ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานเปิดโครงการ “100 โรงเรียน เกษตรพอเพียง” โดยมี นิกร ศรีทอง ให้การต้อนรับ วรนุช ภิรมย์ภักดี สมชาย เข็มกลัด และ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคกลาง ร่วมงาน ที่โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล จังหวัดสิงห์บุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.