ทึ่งในหลวง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ให้ราษฎรได้ใช้เลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนชี้ทรงศึกษา มากกว่านักวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองเสียอีก ด้านพระราชพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม 12 ต้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นไปด้วยความ ราบรื่น รองราชเลขาธิการนำาเจ้าหน้าที่บันทึก เหตุการณ์เก็บไว้ในสำานักหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติ กอร.รส.รับแก้ไม่ตกปัญหารอคิวนาน วอน ประชาชนเอื้อเฟื้อน้ำาใจต่อเด็ก คนท้อง คนชรา และผู้พิการให้มีโอกาสเข้าคิวด้านหน้า เผย “ประยุทธ์” เตือนถ่ายรูปเซลฟี่ขณะเข้าสักการะ พระบรมศพ ย้ำาไม่ควรทำาอะไรตามอำาเภอใจ ส่วนกองทัพอากาศและกระทรวงเกษตรฯเปิด งานพระบิดาแห่งฝนหลวงอย่างสมพระเกียรติ ทำาเนียบรัฐบาลอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานหน้าตึกไทยคู่ ฟ้าพร้อมเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้ง แรกหลังครบ 30 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.