มาตรการคุ้มครองศาสนา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ศูนย์บริการประชาชนสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี(สปน.)

นายสุรพล บุญประถัมภ์ นายกสมาคมฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คำาสั่งที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์ และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย วัน และ กลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดี นายสุรพล การนำาหลักธรรมคำาสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.