พระบารมีปกฟา‘สนามบินสุวรรณภมิ’ สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดพิพิธภัณฑ์

Daily News Thailand - - นวัตกรรมขนส่ง -

แสดงความอาลัย... บริษัท การบินกรุงเทพ จา�กัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นา�โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อา�นวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เพื่อน้อมรา�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ สา�นักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.