ชาวบ้านซ่อมถนนชำารุด

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แห่งหนึ่งขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ใน่ เนื้อที่ 256 ไร่ โดยมี ด.ต.ช่วง นาคทองคำา นายก อบต.ลุ่มสุ่ม นายสมโชค คนตรง ผู้ใหญ่ บ้าน หมู่ 4 น.ส.กันตา วิฑูรผดุงกิจ ผช.ผู้ใหญ่ บ้าน นายอนุภาพ ล้อวงศ์งาม กรรมการบ้าน ริมแควแพริมน้ำา รีสอร์ท อาจารย์จาก ม.มหิดล วิทยาเขต เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.ไทรโยค ทหาร ตำารวจ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมเบื้องต้น ชาวบ้านและผู้นำาท้องถิ่นทุกคน ต่างมีความ เห็นตรงกันว่าจะคัดค้านทุกกรณีหากมีการ อนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ที่ระบุว่าชนิด

เมื่อ เวลา 10.00 น. วันที่ 14 พ.ย. นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วม กับ นางนงนุช ชำานาญค้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ต้นตาล นำาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน คลองรางอีไฟ หมู่ 6 ต.ต้นตาล ทั้งชายหญิงกว่า 20 คน ร่วมกันสละเงินส่วนตัวซื้อวัสดุและ อ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำามาซ่อมแซมถนนสาย คลองรางอีไฟ-บ้านต้นตาล ระยะทางกว่า 2 กม. ต้องขอบพระคุณผู้ที่ได้มอบเงิน น้ำา เครื่อง ดื่ม อาหาร และสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม. จยย.ชนท้ายปิกอัพดับ2ศพ

เมื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.