เต็มทาง

Daily News Thailand - - กทม.-จรำจร -

ถนนบำงบอน 3 เขตบำงแค ยังมีป้ำยโฆษณำติดอยู่ บนทำงเท้ำแบบนี้ตลอดแนวทำงเดินเยอะมำก ที่ส ำ�คัญคือ ปิดจนมิดทำงจนแทบไม่สำมำรถเดินได้ ยังมีแบบนี้อยู่อีก มำกเก็บไม่ไหวกันเลย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.