ลอยกระทง

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

“สุโขทัย” จุดตะคัน 9,999 ดวง 89 ดวงใจ ในง�น “จุดตะคัน หลอมดวงใจ น้อมอ�ลัย พระภูมิพล” เชียงใหม่จัดกิจกรรม “จุดเทียน แสดงคว�มอ�ลยัใต้แสงจันทร์” เพื่อน้อมรำ�ลกึ ถึงพ่อหลวง งดประกวดโคมควัน-โคมลอย “สดร.” เผย ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก มีอีก ครั้งใน 18 ปีข้�งหน้�

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.