‘ทรัมป์’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ทำ�เนียบข�วและหัวหน้�นกัยุทธศ�สตร์ ขณะที่ ว่�ทผู้ี่นำ�สหรัฐยืนยันเร่งรัดก�รจัดก�ร “ผู้อพยพ ผิดกฎหม�ย” ในประเทศที่มีอยู่ร�ว 3 ล้�นคน และให้คำ�มนั่จะไม่รับเงินเดือนตลอดระยะเวล� ที่อยู่ในตำ�แหน่ง ด้�นจีนพร้อมฟื้นฟูคว�ม สัมพันธ์กับสหรัฐในยุค “ประธ�น�ธบิดีทรัมป์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.