นำานิทรรศการ บัวบาทยาตรา จัดแสดงทั่วประเทศ

Daily News Thailand - - เกษตร -

สำาหรับการจัด นิทรรศการสัญจรเฉลิม พระเกียรติ “บัวบาท ยาตรา” ถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมแรกของ โครงการ “ปลูกไทย..ใน แบบพ่อ” เนื้อหาของ นิทรรศการเป็นการนำา เสนอพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวตลอด ระยะเวลา70 ปี แห่งการ ครองราชย์ เชื่อมโยงกับพระราชดำารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำาริต่าง ๆ ในรูปแบบ Interactive Exhibition โดยแบ่งเป็น “7 ทศวรรษแห่งการ ทรงงาน”

ซึ่งจะนำาเรื่องราวรูปแบบและเนื้อหา จากนิทรรศการบัวบาทยาตรามาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชน พสกนิกรของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ชมและรับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ระหว่างการรอเข้าเฝ้าฯ ถวายสักการะพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท.

เจริญสุข

ศักดิ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.