เห็นชอบใช้อุปกรณ์ติดตามตัวคนคุก

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดย มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานสปท.คนที่ หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุม มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เรื่องการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ Electronic Monitoring (EM) ในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญา และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตาม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .. และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดย การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา พ.ศ. ..

โดยนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ ประธาน อนุกรรมาธิการศึกษารายงานและร่างกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ชี้แจงถึงสาระสา�คัญของรายงาน ว่า เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้ต้องหาหรือผู้ได้ รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อควบคุมพฤติกรรม ของผู้กระท�าผิด โดยก �า หนดกระบวนการ พิจารณาฐานความผิดให้เหมาะสม

จากนั้นสมาชิก สปท. ได้อภิปรายเห็น ด้วยที่ให้มีเครื่องติดตามตัวผู้ต้องหาเพื่อแก้ ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก อาทิ นายวิรัช ชินวินิจ กุล ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม สปท. กล่าวว่า หัวใจสา�คัญของการ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเป็นเครื่อง มือที่จะท �าให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ลึกหรือกว้าง ขึ้น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ไม่ใช่การแก้ปัญหาคนล้นคุก คนที่ไม่สมควร อยู่ข้างนอกก็ควรต้องอยู่ในคุก แต่หากมีคนใน คุกมากเท่าไรรัฐก็ต้องสร้างคุกเพิ่มขึ้น ดังนั้น อุปกรณ์นี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิรูป ระบบยุติธรรมได้

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ ด้วย 149 ต่อ 3 งดออกเสียง 15 เสียง โดย กรรมาธิการฯ น�าข้อเสนอแนะของสมาชิกไป ปรับปรุงต่อไป. ช่วยงานที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้“

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.