ฟ้ำผ่ำที่ปทุมวัน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ช่วง “ส�ำนักงำนต �ำ รวจแห่งชำติ (สตช.)” “ผบ.ตร.” “พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดำ” “ผบก.191” “พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพำล” มีทั้งเรื่องที่เปิดเผยได้ และเปิดเผยไม่ได้ “แม่ทัพสีกำกี” ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้ำนเมืองพอใจ “ผบ.ตร.” “บิ๊กแป๊ะ” เกี่ยวข้องกับควำมเป็นไปของบ้ำนเมือง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.