สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. ฉบับประจำ�วนัพุธที่ 16 พฤศจิก�ยน 2559 ......... ... เสด็จฯ แทนพระองค์พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก ณ หอ ... ประวัติศ�สตร์ ณ เพื่อใช้ในง�นพระร�ชพิธี ประชุมเจ้�พระย�สรุวงษ์ไวยวัฒน์ เป็นวันที่ 1 ......... ช�ตอีิกหน้�หนึ่ง! ผ่�นพ้นด้วยดี อุทย�นแห่งช�ตกุิยบุรี ประจวบคีรีขันธ์... ถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ

ทุกขั้นตอนบันทึกภ�พไว้ครบถ้วนเพื่อเก็บไว้ ณ หอ จดหม�ยเหตุ ......... เทศก�ล คำ่�คนืวันจันทร์ก็เป็นอีก หน้�ของประวัติศ�สตร์... ประช�ชนช�วไทยเตรียมกระทงด้วย ปร�รถน�สงูสุด แทนบรรย�ก�ศสนุกสน�นก็ เป็นสงบนิ่งโดยพร้อมเพรียง ......... ดวง จันทร์ร่วมเป็นสักขีพย�นโคจรเข้�ใกล้โลกที่สุดส่องแสงสว่�งไสวได้ สัมผัส ในโอก�สพิเศษสุด หวั่นไหว ......... ... ก�รเมืองบ้�นเร� เงียบๆช่วงรอโปรดเกล้�ฯรัฐธรรม นูญใหม่ก็ลุ้นกรธ.โดย

ชงพ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญตอบโจทย์

อยู่ในช่วงทบทวนว่�ด้วย พรรคก�รเมืองและคณะกก.ก�รเลือกตั้ง ......... น่�สนใจ – พ.ร.ป. พรรคก�รเมืองไม่เซตซีโร่พรรคแต่อ�จจัดบัญชีสม�ชกิแบบเริ่มต้นใหม่ หมดซึ่ง ก็คล้อยต�มจะเข้�ยคุปฏิรูปควรเปิดทุกโอก�ส

เลือกได้ทั้งอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยน ......... เช่นกัน พ.ร.ป. กกต.ปรับบ�งแนวท�งให้มี ม�แทนกกต.จังหวัด แบบเดิมเพิ่มประสิทธิภ�พ เพื่อเลือกตั้งบริสุทธ์ิเที่ยง ธรรม ......... 2 ฉบับสุดท้�ยว่�ดว้ยเลือกตั้งส.ส.และก�รได้ม�ซงึ่ส.ว. ต้องรอดูท่�ทสีนช.ของ เห็นอย่�งไรกับ พ.ร.ป.พรรค+กกต.เพร�ะเป็นฉบับต้นนำ้�... คิดเองเออเองเชื่อกรธ.กับ สนช.เห็นไปในทิศท�งเดียวกัน ......... ... ก�ร เมืองอเมริก�เร่�รอ้นอยู่ไกลเหมือนใกล้ รักเกลียดว่�ไปเมื่อชนะเลือกตั้ง

ก็ต้องเป็นประธ�น�ธบิดี ผ่�นไปซักพักกระแสประท้วง จะซ� ......... ห�เสียงเลือกตั้ง ที่ไหนก็แบบนี้! พอนับคะแนนเสร็จผู้ชนะจัดระเบียบใหม่ สันทัดภ�ค ธุรกิจ“ทรัมป์”เคยคุยโวจะบริห�ร แต่พอตั้งตำ�แหน่ง สำ�คญัๆก็พึ่งพ� โดยหล�ยสัญญ�ห�่มๆรอก�รแปลง ส�รเบ�ลง ......... จับต�ดทีู่แกประก�ศโป้งป้�ง บุคคล ธรรมด�ดว้ยหวังให้มีเงินเหลือใช้จ่�ยกระตุ้นเศรษฐกิจ และนิติบุคคล ให้บริษัทกำ�ไรสูงขึ้นด้วยหวังว่�จะนำ�ไปลงทุนเพิ่มเกิดก�รจ้�งง�น... ลด แล้วไม่เป็นไปต�มนั้นรัฐมีสิทธิกระเป๋�ฉกี

... ......... ... ทำ�ครับทำ�! มั่นใจ ที่รมว.เกษตรฯ แก้ฝันช�วน�ประส�นเสียง น�ยกฯบิ๊กตู่ ... ประเด็นคือห�วธีิจัดก�ร ให้บรรลุเงื่อนไข 1. ปรับพื้นที่เพ�ะปลูก 2. นำ�เทคโนโลยีเข้�ชว่ย 3. บริห�รจัดก�รนำ้� 4. พร้อมปรับเปลี่ยนอ�ชพี ......... ก็ชมที่กำ�หนดเป้� หม�ยจัดก�รปัญห�เพื่อ แตกต่�งจ�กพวกนัก เลือกตั้งสมองน้อยจัดฉ�กซื้อข้�วข�ยข้�วฉ�บฉวยโชว์สื่อ

......... ... ค�ดก�รณ์ได้อยู่แล้ว ลอยกระทงปีนี้นักท่องเที่ยว ร่อยหรอ ข�ประจำ�... ประเทศเจ้�ภ�พอยู่ในอีก บรรย�ก�ศที่ ไปจ�กปีก่อนๆ ......... เข้�ท�ง ฉกฉวยโอก�สซัดท่องเที่ยวยำ่�แย่เพร�ะรัฐบ�ลลุงตู่โดยมุ่งกดดันรมว. ท่องเที่ยวฯ ยัดเยียดบทผู้ร้�ยสร้�งคว�ม เสียห�ยต่อประเทศช�ติ ประม�ณเรียกร้อง ออกจ�กหลุม ม�หลอกหลอนอุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยต่อ ......... ฟูมฟ�ยต�มสบ�ย เถิด ง�นนี้รัฐบ�ลสะสมข้อมูลไว้แน่นก่อนลงมือปร�บใหญ่จึงย�กจะ ระยะย�วนักท่องเที่ยวจีนแฮปปี้ไม่ถูกเอ�เปรียบ ......... ... เห็นอัยก�รเลื่อนนัดสั่งคดีสมคบฟอกเงินที่มี เป็นผู้ต้องห�ที่ 2 ไป 4 ครั้งนัดหน้� 30 พ.ย. ...วันก่อนหลวงพี่ส่งทน�ยขอคว�มเป็นธรรมต่ออัยก�รประเด็นกล่�วห�ไม่ชอบด้วย กฎหม�ย ยังไงล่ะ? ......... ... ช่วยผู้ว่�ฯกทม. ลุ้น เอ�ง�นจัดก�รจร�จรม�ไว้กับสำ�นกัเส�ชงิช้�เจ้�ของพื้นที่... จับสำ�เนียงเสียงฝ่�ยตำ�รวจมีอ�ก�ร หวงก้�ง แพลมๆทำ�นองถ้�ได้งบประม�ณม�กพอก็เอ�อยู่? ......... ไม่เห็นด้วยและโทษ ตำ�รวจเป็นตัวก�ร ใครดีใครอยู่ผู้ฝ่�ฝนืกฎหม�ยได้เปรียบตลอด... ยิ่งรู้ข้อมูลขนส่งท�งบก

นับวันล้นถนน 10 เดือนปีนี้ทั้งประเทศมีรถเก๋งใหม่ 490,000 คัน ......... ธ เอ�ง�นบริห�รจัดก�รม�ไว้กับกทม.แล้วตำ�รวจทำ�หน้�ที่ ไม่ต้องพะวักพะวงเรื่องอื่น...

......... ... ก็เห็นใจพิธีกร ยกมือไหว้ขอโทษรอบทิศท�งทั้ง คู่กรณี,ครอบครัว,ต้นสังกัด,สื่อฯลฯ พร้อมทำ�ตวัใหม่ ......... ปัญห�คอื ธ รู้สึกผิดตอนชำ้�ทงั้ตัว... ทุกฝ่�ยเกี่ยวข้องรวมทั้งสังคมคงพร้อม แต่เมื่อเรื่องมันขย�ยไปใหญ่คงใช้ เวล�ซกัระยะ ......... ... 09.00 น. ธน�ค�รไทยพ�ณชิย์ร่วม กับศูนย์บริก�รโลหิตแห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย เชิญชวนร่วมบริจ�คโลหิตในโครงก�ร

ณ หอประชุมมหิศร สำ�นกัง�นใหญ่ ......... 18.00 น. รมต.สำ�นกัน�ยกฯ เปิดง�น Dinner Talk 2016 โดยมูลนิธินิเทศศ�สตร์ ศ.บำ�รงุสุข สีหอำ�ไพ หัวข้อ “ท�งรอด/ท�งรุ่ง ของสื่อไทยยุค4.0” ป�ฐกถ�พเศิษโดยรมช.พ�ณชิย์ ที่โรงแรมอโนม� แกรนด์ ......... ธ แนะนำ�หนังสือ... พบ 2 คอลัมนิสต์ใหม่ ช่วง มูลพินิจ สันติ เศวตวิมล, แนวสืบสวนสอบสวน

แปลโดยขจรจันทร์, หน้�ปกรูปที่มีทุกบ้�น .........

เสวนา วรรณวิมล ศุภประเสริฐ และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เปิดงาน เสวนาเชิงปฏิบัติ การ TSDF–TRF Sustainability Forum 2/2016 พื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพช นุกูล รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ร่วมเป็นวิทยากร ที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินัล 21

ฉลองมงคลสมรส มานิต วัฒนเสน ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง วริษฐา วัชรกาฬ บุตรี ทิวา–เสาวภา วัชรกาฬ กับ พ.ต.ต.วรวิทย์ จงกสิกรรม บุตร ร.อ.วิชัย–วารี จงกสิกรรม ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สร้างบุญกุศล สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินประจำาปี 2559 เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพระอุโบสถวัดจิราธิวัฒน์ อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รัตตนา นรพัลลภ สมกมล เวชชาชีวะ สังข์ ว่องปรีชา และ พิชิตปรีชา สุระชน ร่วมพิธี

กิจกรรมพิเศษ สุชาดา ธีรวชิรกุล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อน้อม รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ภก.ดร. พงศกรพัฒน์ อรุโณทยานันท์ และ อรพิมพ์ รักษาผล ร่วมงาน ที่ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ พระราม 9

มหกรรมศิลปะ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดมหกรรมศิลปะ “ด้วยรัก และภักดี ยิ่งชีวี ตราบนิรันดร์” โดยมี กอบชัย ซอโสตถิกุล ตะติยะ ซอโสตถิกุล ให้การต้อนรับ ช่วง มูลพินิจ ศิรินทร ซอโสตถิกุล และ พัชรพล แตงรื่น ร่วมงาน ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

น่าชม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดงาน “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” นิทรรศการผล งานศิลปะ ฝีมือศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นนำา โดยมี เกรียงศักด์ิ ตันติพิภพ นิวัต มหาบุณย์ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ฐิติพร ธรรมาภิมุขกุล และ สิริพร ใจสะอาด ร่วมงาน ที่ดิ เอ็มโพเรียม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “ITU Telecom World 2016” การนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าฯ รั บเสด็จ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.