หน่วยทหารช่วยเกษตรกร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สิ่งที่กองกำาลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) หน่วยทหารประจำาพื้นที่ และกอง อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ช่วยเหลือชาวนาคือ การ รับซื้อข้าว สนับสนุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การช่วยสีข้าว การเพิ่มช่องทางการจัด จำาหน่าย การเข้าพูดคุยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี เพื่อให้ช่วยกันประคับ ประคองสถานการณ์ให้เกิดผลดีต่อเกษตรกร ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารในทุกพื้นที่ ได้ช่วยรับซื้อข้าวเปลือก, ข้าวสาร ในราคาที่เหมาะสม เป็นจำานวน 18,991 ตัน, ใช้โรงสี สหกรณ์ของหน่วยทหาร 5 โรง ช่วยสีข้าวให้ชาวนาในภาคอีสานได้ข้าวจำานวน 69 ตัน, จัด กำาลังพลเข้าช่วยเก็บเกี่ยวข้าวใน 44 จังหวัด ในพื้นที่ 2,765 ไร่, รวบรวมข้อมูลและสำารวจ กระบวนการรับซื้อข้าวจากโรงสีข้าว1,068 แห่งใน 45 จังหวัด รวมทั้งจัดตลาดประชารัฐ 1,085 ร้าน มีประชาชนเข้ารับบริการ 20,638 คน ซึ่งรัฐบาลมีโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง คุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรทุกจังหวัด โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 59-60 ที่สำาคัญรัฐบาลกำาลังวางรากฐานโครงสร้างการดูแล ข้าวและพืชผลทางการเกษตรไม่ให้เกิดปัญหาด้านผลผลิตและราคาในระยะยาวอย่างยั่งยืน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.