ผู้ว่าฯปากน้า�ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บ า�บัดทุกข์...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ไว้ 3 ข้อ คือ 1.การเทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ขอให้ทุกท่านได้ สร้างความตระหนัก และสำานึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับคุณูปการของ สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการน้อมนำา แนวทางพระราชดำาริเพื่อพัฒนาตนเอง และการสร้างความรัก ความสามัคคีของ ประชาชนในพื้นที่

2. ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหา สำาคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศ ไทย จึงขอฝากให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้ ร่วมด้วยช่วยกันดำาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง แล และในส่วนของครอบครัว ขอ ให้ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ช่วย กันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่าง ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด

3. การแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน เป็น เรื่องสำาคัญ ขอให้อำาเภอ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองท้องถิ่น บูรณา การทำางานร่วมกันในการแก้ไข ปัญหา และบรรเทาความเดือด ร้อนให้กับประชาชน โดยขอให้ แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเฉพาะเรื่องปาก ท้องของประชาชน และการดูแลสุขภาพ อนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และผู้พิการ

“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงมา พบปะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เพื่อจะช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความเดือดร้อน และหากท่านใดมีปัญหาขอให้นำาปัญหามา สอบถาม และขอรับการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกมาให้บริการ ทางเราจะถือว่าปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่อง สำาคัญที่สุด” นายชาติชาย กล่าวทิ้งท้าย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.