‘วิหารแดง’จัดกิจกรรมท า�ดีเพื่อพ่อ ผวจ.ปทุมธานีเปิดขายข้าว ท า�อาหารเลี้ยงชาวบ้าน3วัน ช่วยชาวนาช่วงราคาตกตา่�

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ บริษัท ไทย สแตนเล่ย์ อิเลคทริค จำากัด ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รอง ผวจ. ร่วมโครงการ ประชารัฐปทุมธานี ช่วยขายข้าวให้ชาวนา โดยได้จัดสถานที่จำาหน่าย ข้าวสารของชาวนาในเขตพื้นที่ภาคอีสาน จากปัญหาราคาข้าวตกตำ่า ทำาให้ชาวนาหลายพื้นที่ประสบความเดือดร้อน รัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกภาคส่วน เร่งดำาเนินการให้ความช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วน

นายสุรชัย ผวจ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า โครงการนี้เพื่อช่วย บรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกตำ่า ทั้งในส่วนของชาวนาจังหวัดปทุมธานี และภูมิภาคอื่น ๆ โดยการ ระบายข้าวขาวของชาวนาปทุมธานี ที่อยู่ในโกดังของสหกรณ์จังหวัด เป็นจำานวนกว่า1,000 ตัน ออกสู่ท้องตลาด และหาช่องทางการตลาด ให้กับชาวนาในภูมิภาคอื่น โดยนำาจุดแข็งของจังหวัดปทุมธานี ที่มี สถานประกอบการมากถึง 13,000 กว่าแห่ง ในจำานวนนี้เป็นโรงงาน อุตสาหกรรมกว่า 3,000 แห่ง มีลูกจ้างในสถานประกอบการเกือบ 400,000 คน อีกทั้งจังหวัดปทุมธานี มีตลาดขายส่งขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อมมากถึง17 แห่ง ถือเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่ที่จะสามารถระบาย ข้าวสารจากชาวนาสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการสนอง นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ชาวนา “ปลูกเอง สีเอง ขายเอง”

ผวจ.ปทุมธานี กล่าวอีกว่า การดำาเนินงานตามโครงการนี้ จังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทำาให้ มียอดสั่งซื้อเข้ามาถึงกว่า 40 ตัน คิดเป็นเงินกว่า 1,300,000 ล้าน บาท สามารถช่วยชาวนาได้มากถึง 5,957 ครัวเรือน.

นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรี ตำาบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันก่อน นายสันติ สังขธูป นายอำาเภอวิหารแดง ได้นำาข้าราชการ กำานัน ผู้ใหญ่ ร่วมกับเทศบาล ตำาบลวิหารแดง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา หมู่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ทำาดีเพื่อพ่อ”โดยตั้งเต็นท์เพื่อจัดเลี้ยงอาหาร คาวหวาน นำ้าดื่ม นำ้าผลไม้ กาแฟ ฟรีเป็นเวลา 3 วัน ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำาเภอวิหารแดง ริม ถนนสุวรรณศร โดยมีส่วนราชการและเอกชน บริจาคอาหารคาวหวานจำานวนมาก อาทิ ขนมจีน นำ้ายา ก๋วยเตี๋ยวหมู ข้าวเหนียว หมูปิ้ง ขนมหลาย ชนิด เครื่องดื่มรวมทั้งผลไม้ต่าง ๆ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

นางอรนุช นายกเทศมนตรีตำาบล วิหารแดงกล่าวว่า การร่วมแรงร่วมใจของทุกภาค ส่วนที่จะ “ทำาดีเพื่อพ่อ”เป็นความสำานึกของพี่ น้องประชาชนชาววิหารแดงในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล เดช ที่ครองราชย์ตลอด70 ปี ก่อนหน้านี้เทศบาล ตำาบลวิหารแดง ได้จัดย้อมผ้าสีดำาให้พี่น้อง ประชาชนที่ขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำาไปแล้วกว่า 3 พันตัว และเช่นเดียวกัน การจัดทำาอาหารคาว หวาน เครื่องดื่มและผลไม้ต่าง ๆ มีส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมกันนำาอาหารมาจัดทำากันเอง โดยจัดเต็นท์และโต๊ะ เก้าอี้มาให้บริการท่ามกลาง เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงแสดง ความอาลัย กิจกรรมนี้ส่วนหนึ่งเป็นความภาค ภูมิใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ทำาดีเพื่อพ่อ” อีก ส่วนหนึ่งเป็นการลดภาระค่าอาหารของประชาชน ในพื้นที่และผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมา

นายกเทศมนตรีตำาบลวิหารแดงกล่าว อีกว่า ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาววิหารแดงคือ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2523 พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า ณ วัดหนองหมูใต้ ในช่วงนั้นมี นายถนอม ทองดี เป็นนายอำาเภอวิหารแดง และนายอารีย์ วงษ์อารยะ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด พสกนิกรได้ เข้าเฝ้าฯ ชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด และยังได้ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านด้วย ดังนั้นทาง เทศบาลตำาบลวิหารแดง และเทศบาลตำาบลหนอง หมูใต้ ได้จัดแสดงภาพเมื่อครั้งเสด็จฯวัดหนองหมู ใต้ไว้ที่ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ ของเทศบาล ตำาบลวิหารแดง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ที่มีต่อชาววิหารแดงเป็นล้นพ้น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.