Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ คือ การนำา หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ออกให้บริการ ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และยัง ได้รับทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านต้องการความ ช่วยเหลือ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ออก หน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน “ทำาดีตามรอยพ่อ” โดยล่าสุดได้ จัดขึ้นที่ลานกีฬาวัดเอี่ยมประชามิตร (แหลม ฟ้าผ่า)อ.พระสมุทรเจดีย์ มี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรปราการ นายสยาม ศิริมงคล นายธนู บุญเลิศ รอง ผวจ.สมุทรปราการ พ.ต.อ.สมชัย อินตาพวงนตา พวง รอง ผบก ผบก.ภ.จว.ภ จว สมุทรปราการ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นาย อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ–เอกชน ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

นายชาติชาย ผวจ.สมุทรปราการ กล่าว ว่า ได้นำาการบริการของเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ออกปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการหน่วย บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2559 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดย ครั้งนี้ได้กำาหนดในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ เป็น พื้นที่เป้าหมายในการออกพบปะเยี่ยมเยือน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่อย่างไร มีปัญหา อะไรเพื่อให้หน่วยงานราชการดำาเนินการแก้ไขอะไรเพืื่อ ให้ หน่วยงานราชการดำาเนินการแก้ไข นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำาเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้ชาว ต.แหลมฟ้าผ่า ด้วย

ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวอีกว่า พื้นที่ ใน ต.แหลมฟ้าผ่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพประมง ค้าขาย อาชีพรับจ้างในสถาน ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาซับซ้อน ทำาให้การแก้ไข ปัญหาทำาได้ล่าช้า และลำาบากมากขึ้นกว่าเดิม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จึงมีขึ้น เพื่อบรรเทา ทุกข์ช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนของ ประชาชน และขอฝากพี่น้องชาวแหลมฟ้าผ่า กัน ใก กั บ เดื เรื่ อ ผูู้ ใ กา ปัญ ร้ อ แก้ไขปัญหา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.