เทศบาลทับมาน า�คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความอาลัย‘พ่อหลวง’

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลทับมา อ.เมือง ระยอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำาบลทับมา นำาผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำานึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำาบล ทับมา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง ครองสิริราชสมบัติ ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นพระมหา กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อุทิศ พระวรกายดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรในทุก พื้นที่ มีโครงการตามพระราชดำาริเกิดขึ้นกว่า 4,000 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พสกนิกรให้อยู่ดีกินดี พระราชทานแนวทาง สร้างความมั่นคงในการดำาเนินชีวิตโดยใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ข้าราชการ และ ประชาชนชาวตำาบลทับมา ต่างสำานึกในพระ มหากรุณาธิคุณและพร้อมนำาแนวทางที่ พระองค์พระราชทานไว้มาใช้เป็นหลักในการ ดำาเนินชีวิตต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.