ผีเสื้อมวนหวานเริ่มระบาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Daily News Thailand - - เกษตร -

กลุ่มอารักขาพืช ส�านักงานเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนาย สมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อ�านวยการศูนย์ส่ง เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขา พืช จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญทวี โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช �า นาญการ สา�นกังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และนายมลศักดิ์ พงศ์สุพัฒน์ เกษตรอ �า เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้น ที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของผีเสื้อ มวนหวานในมะม่วง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.