สุวัจน์ เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี นักกอล์ฟทำาเงินสูงสุดแห่งปี เรซ ทู ซีเอ็มอี โกลบ อรพิมพ์ ลิปตพัลลภ รักษาผล พระราชกรณียกิจ คิดต่างเห็นต่าง สถานทูตอเมริกาปฏิเสธวีซ่า เสมือนแขกผู้มีเกียรติของประเทศ!? สุทธิพงษ์ อัมพุช

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ชวนเชิญช่วยกันเชียร์โปรเม สูงม�กคว้� 3 ร�งวัลใหญ่ ดอลล�รคะ์แนนสะสมสูงสุด ก็ต้องยอมรับเพร�ะบ้�นเมืองของเข� เสียใจกับ คุ้นหน้�ม�กช่วงบ้�นเมืองอยู่ในคว�มอ�ลยั อดไปพูดเรื่อง เจลิสฟัง .......... ประหล�ดม�ก ประเทศท�งก�รไอ้กันต้อนรับอบอุ่น .......... ... 10.00 น. และ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดง�น “ธ นิทรรศก�รเชิดชูพระเกียรติฯ ที่ศูนย์ก�รค้�บลูพอร์ต หัวหิน จัดแสดงถึง 12 ธ.ค. .......... วันนี้ไปจนถึง 14 ธ.ค. จัดง�น “รำ�ลกึถึงพระมห�กรุณ�ธคุิณ ด้วยนิทรรศก�ร “หลักก�รทรงง�น” ที่เดอะมอลล์ ทุกส�ข� .......... สวดศพอดีตส.ส. ศ�ล� 7 วัดมกุฏฯ พระร�ชท�นเพลิงวันที่ 20 พ.ย. 14.00 น. ...สวดศพ

ศ�ล� 5 วัดตรีทศเทพฯ ...ฌ�ปนกิจศพ วัดบึงทองหล�ง 15.00 น. .......... ธ 10.00 น. รมช.คลัง

ภ�ยใต้แนวคิด ชีวิตดิจิทัล ก�รเงินดิจิทัล แอร์พอร์ต แนะนำ�หนังสือ... นวนิย�ยแฟนต�ซี และ แปลโดยพลอย โจนส์, รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์, ชมรมหลอนล่�ผี แปลโดยศุณิษ� เทพธ�ร�กลุก�ร ทีพวก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.