พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร ราชาทินัดดามาตุ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำ�วนัพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิก�ยน .......... ... ธ เสด็จประท�นร�งวัลแก่ผู้ชนะก�รประกวดจิตร กรรมบัวหลวง ณ หอศิลป์สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรม ร�ชนีิน�ถ เวล� 16.00 น. .......... ธ เสด็จทรงหล่อพระเกตุ ” พระพุทธรูปประจำ�ส�ำนกัง�นอัยก�รสูงสุด ณ วัดบวรนิเวศ วิห�ร เวล� 16.30 น. .......... ... ธ รอเวล�เข้�แสดงคว�มอ�ลยักร�บสักก�ระพระบรมศพ เบื้องหน้� พระบรมโกศ ธ ณ พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท... โดยทุกๆคนได้รับก�รดูแล ไม่ข�ดตกบกพร่อง .......... เข้�ใจคว�ม กังวลของน�ยกฯ ว่�ดว้ยก�ร ซึ่งระบบพร้อมบริก�รสิ้นเดือนนี้ อ�จลักลั่นช�วไทยไม่น้อย เข้�ไม่ถึงอินเทอร์เน็ต... ด้วยก�รแบ่งปันจัดสรร เวล�ให้ผู้ม�เข้�ควิอยู่อันดับต้นๆ 2559 ... ได้ยินรมว.ยุติธรรม ประธ�น ศูนย์อำ�นวยก�รต่อต้�นก�รทุจริต แห่งช�ตได้ิชื่อกว่� 6,000 เกี่ยวข้อง กับ มหกรรม ทุจริตโลกแตก... แรกๆก็ดูดีง�นนี้ล้�งบ�งมโหฬ�รส�ยก�รเมือง, ข้�ร�ชก�ร,ผู้ประกอบก�รเอกชนโรงสี,โกดัง? .......... ประเด็นคือยัง ต้องพิจ�รณ�รอบคอบ ใครอยู่แถวหน้�ใคร เป็นตัวประกอบอยู่แถวหลัง ห�จดุเชื่อมโยงหล�ยระดับ .......... ฟังดูย�กๆโดยง�นของศอตช.มิได้มีเพียงปิด จ๊อบจำ�น�ำข�้ว คิดแบบ ก็ นำ� 6,000 ชื่อใส่ตะกร้�กรองในชั้นต้นน่�จะไม่เกิน 60 ชื่อต้องสอบเข้ม .......... ... ขณะร�ยง�นท่�นผู้ อ่�นไม่ทร�บ ผ่�นก�รเห็นชอบของกมธ. พลังง�น,สภ�นติิบัญญัติฯหรือยังเพร�ะโดนยื้อเป็นระยะๆ... ถูกครับ ถ้� ร�่งหลังแปรญัตติได้ไฟเขียวก็เข้�ว�ระ 3 ลงมตินำ�ไปบังคับใช้ .......... ธ ฝีมือเครือข่�ยประช�ชนปฏิรูปพลังง�น (เจ้�เก่�) ยืนอยู่แถวหน้�ก็ 3-4 คน ประม�ณนั้น... จะเอ�ให้ได้ 1. อธิปไตยปิโตรเลียม 2. บรรษัทพลังง�น แห่งช�ติ .......... พวกท่�นก็สู้ม�หล�ยปีโดยเสียงส่วนใหญ่สนช.ไม่เห็น ด้วยแต่ไม่ยอมถอยอ้�งประช�ชน ใครขว�งถูกมองเป็น ผู้ร้�ยข�ยช�ติ... คณะนี้แหละขู่โหวตไม่เอ�รัฐธรรมนูญ .......... นั่งไม่ติดกล�ยเป็นผู้ปฏิบัติ ซีอีโอปตท.สผ.เนื่องจ�กอ�ยสัุมปท�น 2 แหล่งก๊�ซ ธรรมช�ติเอร�วัณ,บงกชจะหมดในปี 2565-2566 ควรเปิดประมูล ภ�ยในปีหน้�,อย่�งช้� .......... ให้คุณพี่ประช�ชนกลุ่มดังกล่�วธ ย่อมกระทบแผนก�รนำ�ก�๊ซธรรมช�ตอ่ิ�วไทยม�ใช้อย่�ง เต็มๆ ธ .......... ... บทเรียนร�ค�(โคตรแพง) เต�ปูนบ�งใหญ่เปิดเมื่อสิงห�ถึงวันนี้เจ๊งย่อยยับ ลดค่�โดยส�รลงก็เรียกผู้ โดยส�รเพิ่มจิ๊บๆจ�กเฉลี่ยวันละ 20,164 คนเป็น 21,080 คน เพร�ะ คุณเป็น รถไฟฟ้�ส�ยเดียวในโลกเชื่อมต่อด้วยจยย. รับจ้�ง,รถเมล์ .......... เท่�ที่ ทร�บบ�งส�ยเตรียมก�รอยู่ก็มี บ�งสถ�นีข�ดก�รเชื่อมต่อที่ ให้กับผู้โดยส�ร ขัดข้องเพร�ะคนละสัมปท�นหรืออะไรก็เถอะ... ถอดปมเสียก่อน .......... ... ทรัมป์อีก ที ระหว่�งประแป้งแต่งตัวเข้�รบัตำ�แหน่งประธ�น�ธบิดีสหรัฐท่�ทเปีลี่ยน ไป ผู้นำ�ประเทศร�ยแรกๆ โทรฯห�ได้แก่ ผู้นำ� จนีที่ถูกด่�เป็นหัวขโมยค้�ข�ยเอ�เปรียบ อีกร�ยก็ต�มค�ด สัปด�หนี้์ แข่งกอล์ฟหญิงร�ยก�รสุดท้�ยปิดฤดูก�ลที่ฟลอริด�... โอก�ส และเหน�ะๆ 1 ล้�น จ�รกึชื่อส�วน้อยไทยไว้ในวงก�รกอล์ฟโลก .......... ... นักพูดนักสร้�งแรงบันด�ลใจที่คนไทย ให้ชุมชนช�วไทยในลอสแอน จ�กคนไทยทั้ง ..........

ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “๙ ปี พระบารมีปกฟ้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชาภูมิพลและพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พิธีประสาทปริญญา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำาเร็จ การศึกษาประจำาปีการศึกษา 2558 จากสถาบันกันตนา โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์ รักษ์ ผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ สมสุข กัลย์จาฤก และ จาฤก กัลย์จาฤก ร่วมให้การต้อนรับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สัมมนาสถาปนิก มร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำากัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานสัมมนาสถาปนิกภายใต้หัวข้อ “ยิปรอค เซฟแอนด์ซาวนด์” โดยมี ธงชัย กมลพัฒนะ และ สหัทยา ทองปรีชา ร่วมงาน ที่โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส

ประชุมสัมมนา สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยมี นครเขตต์ สุทธปรีดา และ ผศ.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ร่วมงาน ที่โรงแรมใบหยก สกาย

นิทรรศการสวนของพ่อ สมาพร คำาชาย จัดงาน “เดอะ การ์เด้นท์ 2016” รวบรวม ต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธ์ุหายาก พร้อมจัดนิทรรศการ “สวนของพ่อ” โดยมี คะนึง นิจ จักรสมิธทรานนท์ และ ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ร่วมงาน ที่ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

นำ้าใจ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานมูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม ให้แก่หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ และ รศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ร่วมรับมอบ

ฉลองมงคลสมรส ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และ วิจิตร ณ ระนอง เป็นเจ้าภาพงานมงคล สมรสระหว่าง พญ.นัยเนตร ใจเย็น บุตรี อดุลย์-ซุ่ยลู้ ใจเย็น กับ ไตรรัตน์ คูสุวรรณ บุตร สมศักด์ิ-วิภาพรรณ คูสุวรรณ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.