รุกที่ส.ป.ก.เมืองกรุงเก่า

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 16 พ.ย. นายปิยะชัย สยนา นนท์ ปฏิรูปที่ดินพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และกองกำาลังรักษาความ สงบ ได้ลงพื้นที่ ต.วังน้อย อ.วังน้อย เพื่อติดตาม การบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. กว่า100 ไร่ เนื่องจากก่อน หน้านี้ ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบเกษตรกรผู้เช่าที่ดิน 952 ราย เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ พบว่าเกษตรกร 16 รายไม่ได้ทำาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว แต่กลับ นำาไปให้นายทุนทำาสวนจำานวน 244 ไร่ ทาง ส.ป.ก. จึงทำาเรื่องเตือนเกษตรกร จนทำาให้ เกษตรกร8 รายยินยอมสละสิทธิการเช่าที่ดินบาง ส่วน คงเหลือเพียงบ้านพักอาศัยเท่านั้น ดังนั้น คสช. และ ส.ป.ก. จึงใช้มาตรการแก้ไขปัญหา การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายและแนวทาง ปฏิบัติตามมาตรการฯ จะทำาการยึดที่ดินและรื้อ ถอน เนื่องจากถึงกำาหนดระยะเวลาที่คณะทำางาน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ได้แจ้งให้เกษตรกรรับทราบก่อนหน้านี้ แล้ว โดยมีกำาหนดภายใน 30 วัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.