“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

สู่สุคติ ....สุรชัย เลี้ยงบุญ เลิศชัย รองประธำนสภำ นิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อม ด้วย ชำติชำย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปรำกำร เป็น ประธำนในพิธีพระรำชทำน เพลิงศพวิมลวรรณ อัศว เหม มำรดำ วรำภรณ์ อัศว เหม อดีต ส.ว.สมุทรปรำกำร ที่วัดชัยมงคล อ.เมือง สมุทรปรำกำร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.