ยึดคำ�สอนร.9แก้ปัญห�ก�รศึกษ�อ�เซียน

Daily News Thailand - - การศึกษา -

ของชาวมาเลเซียและชาวอินโดนีเซีย นอกจาก นั้นก็มีอาหารแบบอื่น ๆ อีกหลายชนิด อาหาร ของพวกโญญา (คนไทยเรียกว่า ย่าหยา) เช่น ขนมออนเด-ออนเด ซึ่งคล้ายขนมต้มของไทย อาจกล่าวได้ว่าอาหาร สิงคโปร์ที่แท้ก็คืออาหารฝรั่ง อาหารจีน อาหาร มาเลเซีย อาหารอินโดนีเซีย และอาหารอินเดีย นั่นเอง

เพื่อเป็นการรณรงค์การท่องเที่ยว และ เป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม สิงคโปร์ ได้จัดวันเทศกาลอาหาร

ขึ้น ตรงกับวันที่ ๑๗ เมษายน ของ ทุกปี ในวันงานนี้นอกจากหน่วยงานทางราชการ จะจัดงานกันอย่างคึกคักแล้ว ชาวสิงคโปร์แต่ละ บ้านก็เตรียมอาหารชนิดเยี่ยมไว้รอสมาชิกใน ครอบครัวที่จะมารวมญาติกันในเย็นวันเทศกาล

เนื่องจากสิงคโปร์มีความหลากหลาย ทางชาติพันธ์ุ ผู้คนที่ไปเยี่ยมเยือนสิงคโปร์ จึงสามารถเลือกรับประทานอาหารของกลุ่ม ชาติพันธ์ุต่าง ๆ ตามที่ตนชอบได้ ทั้งอาหารจีน อาหารมาเลย์ อาหารอินเดีย และอาหารโญญา

อาหารการกินของสิงคโปร์ยังมีต่อ คราวหน้า.

พรพรรณ จันทโรนานนท์ เขียน ชลธิชา สุดมุข สรุป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.