อนาคต‘กกต.’ค า�ตอบอยู่ที่กรธ.?

Daily News Thailand - - การเมือง -

“เหล่า

“ร่างรัฐธรรมนูญระบุว่าจะพ้นก็ ต่อเมื่อขัดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง ห้าม อย่างคนที่เคยเป็นกรรมการใน องค์กรอิสระใดมาแล้ว จะเป็นซ้�าอีก ไม่ได้ เพราะเราหวังว่าจะมีคนอื่นมา บ้าง ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับคนเดิม ๆ” “สะดุ้ง ซึ่งกรธ. มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.ระบุ ร้อนถึง “สมชัย ศรีสุทธิยากร” กกต. ชายเดี่ยว ระบุกฎ หมายไม่ควรใช้ ย้อนหลังใน เชิงที่เป็น โทษ ควรให้ คนที่ท �า งาน อยู่ปฏิบัติหน้า ที่ต่อไปจน ครบวาระ เกิดปัญหา

“สมชัย” มั่นใจจะไม่ถูกเลื่อยขาเก้าอี้ เพราะท�างานในภาคสังคมมาถึง 24 ปี มากกว่า คุณสมบัติใหม่ที่ก�าหนดให้ท �า งานในภาคสังคม มา 20 ปี

แถมย้อนศร ใช่ว่าจะเก่งกว่า!! ถ้าต้องสะดุดเปลี่ยนแปลงคนใหม่จะ “มีชัย” ร่างกฎหมายมาก่อน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.