ความพร้อมเพรียง สง่างาม มีจิตใจรุกรบ วันคล้ายวันสถาปนา พระราชวัง วันบรมราชาภิเษกแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กองพิธีการ สำานัก พิธีบวงสรวงขอขมาเทพเทวาอารักษ์

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

ธ .... ....ธ เสด็จธ พระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธ�นง�นร�ชวัลลภธ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน ที่ผ่�นม� โดยมี

รองน�ยกรัฐมนตรี และ พร้อมด้วยผู้นำ�เหล่�ทพั เฝ้�ฯ รับเสด็จ ณ กรมทห�ร ร�บที่ 1 มห�ดเล็กรักษ�พระองค์ .... ....ธก�รสวนสน�มปีนี้เป็นก�ร แสดงท�งทห�รประกอบดนตรี หรือ

...ซึ่ง ธ พระร�ชท�นพระร�โชบ�ยในก�รเสริมสร้�งคว�มแข็งแกร่งท�ง ร่�งก�ย .... ....ธวันร�ช วัลลภ คือ กรมทห�รมห�ดเล็กรักษ�พระองค์ธ โดยถือว่�วนัที่ 11 พฤศจิก�ยน 2411 ซึ่งเป็น

เป็นวันกำ�เนิดกรมทห�ร ฉบับประจำ� มห�ดเล็กรักษ�พระองค์ ได้ประกอบ .... ....ธด้�น เพื่อขอธ อนุญ�ต อุทย�นแห่งช�ติกุยบุรี สร้�ง ณ ...เพื่อจัดธ

แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด การประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ประจำาปี 2559 หัวข้อ “ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.