พระบรมโกศทรงพระบรม ศพเหนือพระจิตกาธาน บนพระ เมรุมาศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันลอยกระทง เรียบง่ายเพื่อแสดงความอาลัย การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงความอาลัย ปรับรูปแบบ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

... .... .... ผ่�นไปแล้วกับง�นสืบส�นประเพณี ที่ทุกแห่งที่จัดกิจกรรมเป็นไปอย่�ง ในพิธีพระร�ชท�นเพลิง ในปีนี้...สถ�น ต่อ .... ....ธ ต่อก�รจ�กไปของพ่อหลวงใช่ว่�จะต้อง ยกเลิกง�นประเพณีที่สืบส�นกันม�น�น...เพียงแต่อ�จ ธ ให้เหม�ะสมเท่�นั้น...แต่กิจกรรมที่สืบส�นกันม�น�นหล�ยกิจกรรม จัดกิจกรรมไปเสียดื้อทั้ง ๆ ที่รัฐบ�ลก็ประก�ศให้แนวท�ง

ออกม�แล้ว .... .... แว่ว ๆ ว่� ที่จัดกันเป็นประเพณีทุกปี...ครั้งหน้�กำ�หนดจัด ครั้งที่ 44 ในเดือน ม.ค. ปีหน้�...โดยมี

เป็นเจ้�ภ�พ...เจ้�ภ�พประก�ศ ธ ทำ�เอ� ... เพร�ะ กับมห�วทิย�ลยัอื่น ๆธ ทั่วประเทศ...ซึ่งง�นประเพณีดี ๆ เหล่�นหี้�กยกเลิกไปนับว่� .... .... เช่นเดียวกับง�นฉลอง จุฬ�ลงกรณ์มห� วิทย�ลัย...ซึ่งสถ�ปน�โดย

...ที่ รวมถึงก�ร แข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระร�ชท�น พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช...ซึ่งเป็นกีฬ�เพื่อ

และ .... .... โดยเฉพ�ะปีนี้เป็น ปีที่พิเศษคือ ก็อ�จ ใน ก�รเทิดทูน เพื่อให้เหม�ะสม...ยัง ที่จะเปลี่ยน ใจกลับม�จดัใหม่อีกครั้ง..ไม่อย�กให้ ที่สืบส�นกันธ ม�ตอ้งสะดุดลง .... .... มีข่�วแว่วม�เข้�หู เร็ว ๆ นี้ ท่�นผู้นำ�

น�ยกรัฐมนตรี และหัวหน้� คสช.... จะ นอกฤดูก�ลอีกลอตใหญ่...หวังว่� จะ โยกย้�ยต�มกฎระเบียบด้วยก�รเสนอเข้� ต�มปกติ...คง ไม่หยิบ ม�ฟ�ดฟันข้�ร�ชก�ร...เพร�ะใช้ ม.44 เด้งข้�ร�ชก�รเข้�กรุ เหมือน ให้ข้�ร�ชก�รคนนั้นมีมลทิน ไปก่อนแล้ว... และกำ�ลงัใจข้�ร�ชก�รที่ตั้งใจทำ�ง�น .... ....ธ พลิก เห็น ที่ม�จ�ก

แล้วชักหวั่นใจว่�เศรษฐกิจของประเทศไทยจะ ลง ไปถึงไหน .... ....ธ ผู้อำ�นวยก�รอ�วโสุ แบงก์ช�ติ ออก ม�ย�ำ้เตือน... ใน ปี 2559 สินเชื่อจัดชั้นกล่�วถึงเป็นพิเศษ หรือ หนี้ ...ซึ่งเป็นหนี้ที่ ไม่เกิน กลับม�ขย�ย ตัวเพิ่มขึ้นเป็น หรือเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ไตรม�ส...เฉพ�ะ คงค้�งไตรม�ส 3 ปีนี้มีมูลค่� จ�กไตรม�สก่อน .... .... ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ หรือหนี้ ไตรม�ส 3 ปีนี้มีมูลค่� เพิ่มขึ้นจ�กไตรม�สก่อน 1.99 หมื่นล้�นบ�ท...ทำ�ให้หนี้ รวมพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี นับว่�เป็น โดยเฉพ�ะธุรกิจ ที่เริ่มเป็นหนี้เอ็นพีแอลกันม�ก...แต่ฟัง

รมว.คลัง พูดถึงหนี้เอ็นพีแอลที่ แล้วเพลียใจ...บอกเป็นหน้�ทขี่อง ที่ต้องไปแก้ไขหนี้เอ็นพีแอลที่สูงขึ้น...แต่ถือเป็น ที่หนี้เอ็นพีแอลสูงขึ้นเพร�ะเป็นไปธ ต�ม ที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ .... .... ขณะที่หนี้เอ็นพีแอลกำ�ลงั สูงสุดในรอบ 5 ปี... แต่ ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ ยังถมเงินไปกับเอสเอ็มอีต�ม ...เหมือน เป็นก�รนำ�เงินไป .... .... มีก่อให้เกิด ในระบบสูงขึ้น

ใด ๆ...มีผู้ที่ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปเป็นเพียง ไม่กี่ร�ยที่ธ ครอบงำ�กจิก�รไปค่อนประเทศ .... ....ธ ส�ยก�รบินแห่งช�ติ ยังอยู่ในอ�ก�ร ... หลัง ประก�ศผลประกอบก�ร ปีนี้...ข�ดทุนไปเกือบ ...ทั้งที่ ที่เป็นต้นทุน หลักอยู่ใน .... กับผลประกอบก�รส�ยก�รบิน อย่�งบ�งกอกแอร์เวย์ส หรือ ไทยแอร์เอเชีย ...ล้วน .... .... สะท้อนให้เห็นถึง เน่�เฟะ ...แม้แต่ คณะกรรมก�รนโยบ�ยและกำ�กบัดูแลรัฐวิส�หกิจ หรือ ...ก็ แก้ปัญห�ก�รบินไทย ได้ .... ....ธ ของ เป็นหนึ่งใน ที่สะท้อน ของก�รแก้ปัญห� ภ�ยในองค์กรรัฐวิส�หกิจยักษ์ใหญ่...สะท้อนให้เห็น ของกรรมก�รหรือบอร์ดก�รบินไทย... ที่ โดยตรง...และมีรัฐวิส�หกิจแบบนี้อีกม�กที่ บักโกรกต่อเนื่องม�น�นแต่ แก้ปัญห�ไม่ได้

กิจกรรมพิเศษ ชนิตา ไพศาลวณิชกุล จัดงานเทศกาลเที่ยวงานวัด พร้อมชมนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์ “รอยยิ้มของพ่อ” และภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ คณิศ ปิยะปภากรกูล ร่วมงาน ที่เทอร์มินอล 21

เพื่อสังคม มร.มุเนอิสะ โอกาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ส่งมอบ “โรงอาหาร อเนกประสงค์” ในโครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ครั้งที่ 8 โดยมี สมพงษ์ อยู่พุ่ม ผอ.โรงเรียนวัดบ้านท่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ รับมอบ

อบรม นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นประธาน จัดอบรม “การประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 21” โดยมี อรุณณี จึงสง่าสม ยุวดี อรรถจารุสิทธ์ิ สุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล และ ปณัยกร มาระเนตร์ ร่วมงาน ที่โรงแรมมณเฑียร

ฉลองมงคลสมรส ดร.ธเรศวร์-พล.ต.(หญิง) พิไลพร ธนะสมบูรณ์ เป็นประธานในงาน ฉลองมงคลสมรสระหว่าง ธนภรณ์ เกิดแก่ บุตรี สัมฤทธ์ิ เกิดแก่ กับ กูน ธนะสมบูรณ์ บุตร ผศ.จาตุรนต์-ศิริรัตน์ ธนะสมบูรณ์ ที่ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก

สมทบทุน สุภาภรณ์ เตมียะประดิษฐ์ และ อุบลวรรณ วิญญูนัทกุล มอบเงิน 10 ล้านบาท เพื่อหน่วยหัวใจฝ่ายอายุรศาสตร์ และหน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ฝ่ายผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำานวยการฯ รั บมอบ ที่ศาลาทินทัต

ประชุม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำา ปี เรื่อง “การผลิตปาล์มนำ้ามันอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 14” จัดโดยสภาปาล์มนำ้ามันแห่งประเทศ มาเลเซีย โดยมี ดาตุ๊ก ดาร์เรล เวบเบอร์ ร่วมงาน ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.