กกต.เปิดพันธกิจ 5 ประการ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

น�ยประวิช รัตนเพียร กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) ก�รประชุมมอบนโยบ�ยและแนวท�งก�รขับเคลื่อนโครงก�รส่งเสริมคว�ม เข้มแข็งและพัฒน�ก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของประช�ชน ประจำ�ปี 2560 เพื่อเตรียมคว�มพร้อมบุคล�กรของสำ�นกัง�น กกต. เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ กกต.มีมติชัดเจน ประหยัดงบประม�ณ ถึงเส้นท�งสู่ก�รเลือกตั้ง

1.นวัตกรรมต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นในก�รทำ�ประช�มติเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่�นม� 2.เครือข่�ยต่�ง ๆ ที่สร้�งขึ้น เป็นกลไกก�รมีส่วนร่วม 3.ก�รคัดเลือกบุคคลเข้�ม�เป็นผู้จัดก�รกรรมก�รประจำ�หน่วย เลือกตั้ง (กปน.) ประจำ�อย่�งน้อย 1 คน 4.ก�รจัดหลักสูตรสอบสวนไต่สวนให้พร้อมกับก�รเลือกตั้ง และ 5.ก�รปรับ โครงสร้�งเตรียมบรรจุตำ�แหน่งให้พร้อมในทุกจังหวัด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.