เจอตัว“สุเมธ”ในญี่ปุ่นแล้ว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 19.00 น. วันที่ 17 พ.ย. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แจ้งความคืบหน้าการติดตามหา ตัวนายสุเมธ เลิศหิรัญวงศ์ คนไทยที่ท า� งานใน บริษัท Barclays Capital กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ที่หายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่ 14 พ.ย.ที่ ผ่านมา โดยระบุว่า เมื่อตอนบ่ายวันเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้รับ การยืนยันจากทางการญี่ปุ่นแล้วว่าพบตัวนาย สุเมธแล้ว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ แจ้งญาติของนายสุเมธทราบแล้ว นอกจากนี้ ผู้ ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “FindSumeth” ซึ่งถูก จัดท �าขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือในการตามหา ตัวนายสุเมธนั้น ล่าสุดได้แจ้งว่าพบตัวนาย สุเมธแล้ว ปลอดภัยดี ทั้งนี้ นายสุเมธ ถูกกล่าว หาว่ากระท �า ความผิด และถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สถานีต �า รวจในกรุงโตเกียว ตอนนี้อยู่ระหว่าง ด �าเนินการให้ได้รับความเป็นธรรม หากได้ข้อ สรุปบางส่วนแล้วจะมาสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนที่ ควรท�าเมื่อมีคนหายในญี่ปุ่น และอุทาหรณ์ สา�หรับคนไทยที่ทา�งานหรือมาเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อ เป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อไป อย่างไร ก็ตาม ญาติและเพื่อน ๆ ขอขอบคุณบริษัท BarclaysCapital สถานเอกอัครราชทูต สถาน กงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ ความร่วมมือด้านการประสานงาน รวมถึง สื่อมวลชนทุกสา�นัก เพื่อน ๆ และทุกคนที่มี ส่วนในการแจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์มา ณ ที่นี้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.