อุทธรณ์‘อภิสิทธิ์’ชนะคดี‘สุกา�พล’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายไพบูลย์ โพธิ์น้อย ทนายความนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งอ่านคา�พิพากษาศาลอุทธรณ์ ใน คดีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง พล.อ.อ.สุกา�พล สุวรรณ ทัต อดีต รมว.กลาโหม เรื่องขอให้ศาลเพิกถอนค�าสั่งของกระทรวงกลาโหม ที่ให้ปลดนาย อภิสิทธิ์ออกจากราชการ โดยศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษากลับเป็นให้เพิกถอนค�าสั่งปลดนาย อภิสิทธิ์ของกระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตาม คดียังไม่ถึงที่สุด พล.อ.อ.สุกา�พล ยังสามารถยื่น ฎีกาได้อีก

สา�หรับคดีดังกล่าวศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลชั้นต้นได้มีคา�พิพากษาเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 58 ว่า คา�สั่งของกระทรวงกลาโหมนั้นชอบแล้วไม่มีเหตุเพิกถอนคา�สั่งของจา�เลย ต่อมานายอภิสิทธิ์ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จ า� เลยไม่มีอา�นาจสั่งปลดโจทก์ออกจาก ราชการ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 มาตรา 7 อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น จึงพิพากษา กลับเป็นว่าให้เพิกถอนคา�สงั่กระทรวงกลาโหมที่ 1163/2555 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร ออกจากราชการ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.