‘เทศบาลตาคลี’เดินหน้าแผน4ปี พัฒนาต่อเนื่อง-รองรับเมืองเติบโต

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาล เมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีความเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดงบประมาณมา ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้าน และเติมเต็ม สิ่ง ที่ยังขาดหายไป ล่าสุดได้เปิดประชุมประชาคม เมือง เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาเพืื่อให้แผนพัฒนาท้องถิิ่นมีระยะเวลา 4 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่กำาหนดให้มี ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยกระทรวง มหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางให้เทศบาล ดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564

นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองตาคลี เป็น ไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับปัญหาความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลฯ เพื่อ ให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และผู้แทนภาคส่วน อง องค์กรต่างค์ กร ต่า งๆ ๆ ได้ร่ ได้ร่วมกันนำาเสนอข้อมูลวม กั นนำาเสนอ ข้ อมล ข้ ข้อคิดเห็นอคิ ดเห็น ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในภาพรวม และชี้ แนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อนำาข้อมูลไป ประกอบการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองตาคลีต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาการจัดทำา แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ของ เทศบาลเมืองตาคลี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 (1) ระบุว่าการจัด ทำาแผนพัฒนา 4 ปี กำาหนดให้คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ ต้องการ ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำามากำาหนดแนวทางการจัดทำา แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี โดยให้นำาข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดทำา แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางในการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ

นางเพลินพิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนงาน โครงการที่ตั้งงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25 2561-2564 รวมยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ สร้ สร้างความเข้มแข็งของ ชุ ชุมม ช น ต า ม แ น ว ท า ง เศ เศรษฐกิจพอเพียงรวม 17 โค โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2. กา การพัฒนาสังคมและคุณ ภา ภาพชีวิตรวม 68 โครงการ ยุ ยุทธศาสตร์ที่ท 3 การพัฒนา กา การศึกษาวัฒนธรรมประเพณี การกี การกีฬา ฬา นั นันทนาการ นทนาการ แ และการท่องเที่ยว รวม46 โครงการ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวม 116 โครงการ 5. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวม 24 โครงการ 6. การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวม 44 โครงการ รวมยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ของ เทศบาลเมืองตาคลี รวม315 โครงการ โดยผู้เข้า ร่วมประชุมเห็นด้วยในการทำาแผนพัฒนา ท้องถิ่น4 ปี ตามโครงการต่าง ๆ ในงบประมาณ ปี 2561-2564 ของเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อ เตรียมทำาประชาคมเมืองต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.