ผู้ว่าฯปากนำ้า-ประชาชนสำานึกพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานตามรอยพ่อเปิดประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธิ์

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องด้วยในโอกาสในวันที่ 24 พฤศจิกายน เป็นวันครบรอบ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ พระราชดำาเนินทางชลมารค ทรงเปิดประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธิ์ และ เปิดสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดสมุทรปราการ โดย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพสก นิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระองค์ทรงเมตตากับพสกนิกรชาวสมุทรปราการ ในด้านคมนาคม และการป้องกันนำ้าเข้าท่วมพื้นที่ จึงได้รวมพลังร่วมกันจัดพิธีน้อมรำาลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ตามโครงการพระราชดำาริจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่องาน “ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้ง ที่ 1” ประจำาปี พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานสวนสุขภาพประตูระบายนำ้าคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า สำาหรับการจัดงานครั้ง นี้ เป็นการหลอมรวมหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทุกองค์กร ทุกเครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ร่วมกันจัดในลักษณะบูรณาการในการทำางานร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมรำาลึกในพระ มหากรุณาธิคุณ, ล่องเรืออังสนาตามรอยพ่อ, เสวนาเรื่องเล่าคลอง ลัดโพธิ์ พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล การแสดงดนตรี วงซิมโฟนีออเคสตร้า โดยนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอ เชิญมาชมได้ในวันดังกล่าว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.