Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรี เมืองตาคลี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองตาคลี ได้จัดประชุมประชาคมเมือง โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มสตรี อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และ กรรมการชุมชนในเขตเมือง 22 ชุมชน โดยมี ระเบียบวาระสำาคัญ ๆ2 ระเบียบวาระ ก่อนที่จะ เปิดการประชุมประชาคมเมือง ซึ่งในที่ประชุม ทุกคนได้ยืนสงบนิ่ง แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นเวลา89 วินาที จากนั้นได้ดำาเนิน การประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 จัดทำาแผน พัฒนาเทศบาลเมืองตาคลี ซึ่งมาจากการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบกับกระทรวง มหาดไทย ได้ดำาเนินการจัดทำาระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29 กันยายน 2559 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวให้แก้ไขคำาว่า (แผนพัฒนา3 ปี) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.