“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

สมรส สมรัก ...กฤษณา–อชิระ วงษ์กาสิทธิ์ และ ธานี สามารถ กิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงฉลอง มงคลสมรส วิภาวี บุตรี นิรมล-เดชาวัต ผลิพืช กับ ณฤต บุตร วนิดา-บรรจง กนะกาศัย ที่เทศบาลตา�บลปากนา้�แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.