Ň นายกฯชู“ศาสตร์พระราชา”

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า ศาสตร์พระราชาของ พระองค์ประกอบด้วย ตำาราแม่ฟ้าหลวง แห่ง องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทยได้สร้างความ สำาเร็จภายใต้โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้า หลวง จ.เชียงราย ใช้เวลากว่า 30 ปี ในการ พลิกฟื้นดอยตุง จากพื้นที่ทุรกันดารให้เป็น พื้นที่ทำากินของชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อย 6 เผ่า ซึ่งในอดีตมีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น ไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการทำาไร่ เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ค้ายาเสพติดแล้วก็กลาย เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่ง แต่ด้วยการพัฒนาของพระองค์อย่างมี แบบแผนทำาให้ไร่หมุนเวียน ภูเขาหัวโล้นหมด ไป มีป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจมา แทนที่ ทุกคนได้รับสัญชาติไทย ได้รับการศึกษา สร้างคนให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองไม่ต้องเข้าไป หางานในเมือง สำาคัญคือเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของ ประชาชน ท้องถิ่น สถานการณ์ และสภาพของ ปัญหา ด้วยการระเบิดจากข้างในจากตัว ประชาชนเอง ไม่ยัดเยียดเน้นสร้างความเข้ม แข็งให้กับท้องถิ่น โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำา ยุทธศาสตร์เป็นแผนที่นำาทางระยะเวลา 20 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติและนโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติ รวมถึงการจัดทำาแผนการใช้งบประมาณ ของประเทศทั้งในการลงทุน การวางรากฐาน และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่าง บูรณาการ เราจะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เป็น สำาคัญ” นายกฯ กล่าวตอนท้าย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.