Ň ภายใต้ “ดอยตุงโมเดล”

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

นายกฯ กล่าวต่อว่าปัจจุบัน “ศาสตร์ พระราชา” ภายใต้ “ดอยตุง โมเดล” ได้รับการ ยกย่องและยอมรับจากประชาคมโลกให้เป็น แบบอย่างของแนวทางการพัฒนาที่นำาไปสู่การ แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน หลายประเทศนำาไปขยาย ผล อาทิ โครงการส่งเสริมปศุสัตว์และพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ธนาคารแกะ ครอบคลุม 500 ครัวเรือน ใน15 หมู่บ้าน จังหวัดบัลห์ สาธารณรัฐ อิสลามอัฟกานิสถาน และโครงการพัฒนาทาง เลือกในการดำารงชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของชาวอาเจะห์และเศรษฐกิจโดยรวมของ จังหวัด หลังประสบความขัดแย้งภายในประเทศ มานานกว่า 30 ปี และเผชิญภัยพิบัติ “สึนามิ” เมื่อปี 2549 โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง สหประชาชาติ ให้การรับรอง “ศาสตร์พระ ราชา” นี้ ให้เป็น “หลักปฏิบัติสหประชาชาติว่า ด้วยการพัฒนาทางเลือก” อีกด้วย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.