Ň ห้ามระดมปชช.โดยไม่จำาเป็น

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ส่วนใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้ปลัดกระทรวง อธิบดี ผวจ. นายอำาเภอ กำานัน และผู้ใหญ่บ้าน แยกไปจัดในรูปแบบเดียวกัน และเชิญชวน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานโดยมิให้ระดม หรือเคลื่อนย้ายประชาชนข้ามพื้นที่โดยไม่ จำาเป็น แต่ละพื้นที่อาจพิจารณาจัดงานไปพร้อม กับรัฐบาลโดยรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป สำาหรับในต่าง ประเทศ ให้จัดในสถานที่ที่เหมาะสม ในวันที่ 20 พ.ย. หรืออาจพิจารณาจัดในช่วงเวลาอื่นใด ตามที่สะดวกหรือเหมาะสม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.