ตัวฉุดราคาข้าวคือข้าวเก่าค้าง สต๊อกในโครงการรับจำานำาข้าวรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ หากปล่อยไว้จะลามไปทุก เรื่อง พอมีปัญหาข้าวตกต่ำา ชาวนา ไม่มองเรื่องสต๊อกเก่า แต่มองว่า รัฐบาลแก้ไม่เป็น ทำาให้ลามไปเป็น เรื่องการเมือง

Daily News Thailand - - การเมือง -

ข้าราชการไม่ฟังชาวนา การเมืองลุกลามขึ้นอีก

ต้องมุ่งไปแก้ อุปทาน อุปสงค์ ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายเสนอเอาข้าวใน สต๊อกไปบริจาค หรือทาเอ็มโอยู� น�าไปแปรรูป เพื่อให้เอาออกไป จากตลาด แต่ข้าราชการอ้างว่ามี คดีความ ซึ่งก�าลังฟ้องคดีแพ่ง ถ้าเขาไม่จ่าย อย่างเก่งก็ล้ม ละลายจริง ๆ รัฐบาลนี้มี อ า� นาจเต็มทุกอย่าง ในการ แก้ปัญหาถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ ทา�งานอย่างรวดเร็ว แก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่า ปล่อยให้สินค้าเกษตร เป็นเรื่องการเมือง เช่น เช่นเดิม ส่งผลมาจุดกระแสเกิดเป็นเรื่อง ข้าว ซึ่ง สุดท้ายผลเสียทั้งหมดตกกับชาวนา ตอนนี้สองกระทรวงซัดกันเองโยนกัน ไปมา ไม่รวมตัวกันช่วยชาวนา โครงการจา�นา�ยงุ้ ฉาง ทา�มาปี58/59 ข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียว พอ มาเดือนต.ค. เห็นราคาข้าวไม่ดี สอง กระทรวงก็แยกกันประชุม ไม่มานั่งประชุมร่วมกันทั้ง ที่เป็นนโยบายจากรัฐบาล เดียวกัน สุดท้ายก็ตัดสิน ใจช้า ราคาข้าวหอมมะลิ ตกลงไปหนัก ส่วนนโยบาย ชะลอขายข้าว ให้ชาวนา เก็บข้าวเข้ายุ้งเป็นเรื่อง ดี แต่ผมอยากเสนอว่า ถ้าการท�าโรงสีข้าวขาย ทุกชุมชนจะได้คุณภาพ ข้าวสารเมล็ดขาวสวยสู้ โรงสีไม่ได้ แต่ถ้าเราจับมือโรงสีที่มีคุณภาพ ดึงท้องถิ่น อบต. มา ร่วมมือ ใช้โครงการประชารัฐ จัดตั้งบริษัทชาวนามหาชน เช่น ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก�ากับดูแล ให้ท้องถิ่นส�ารวจความ ต้องการรับซื้อเพื่อจา�หน่ายแต่ละท้องถิ่น จะมีข้าวคุณภาพดี ราคา ไม่แพง ให้คนไทยบริโภคทั่วประเทศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.