Ň พม.ซื้อข้�ว 1 ตันแจก ปชช.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ที่ท้องสนามหลวงบริเวณเต็นท์กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ อธิบดีกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมกลุ่ม เครือข่ายโครงการปันฝันปันยิ้ม ได้นำาข้าวสาร หอมมะลิ 1,999 แพ็ก แพ็กละ 500 กรัม รวม น้ำาหนัก 1 ตัน ที่ได้รับซื้อมาจากชาวนาในพื้นที่ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ และมอบ เสื้อย้อมดำาจาก “กิจกรรมแบ่งปันเสื้อผ้าทั่ว หล้าร่วมอาลัย” จากการนำาเสื้อและผ้าถุงที่ได้ รับบริจาคและนำาไปย้อม 999 ตัว มามอบให้กับ ประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายสักการะ พระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.