“ร้อยโทบานเย็น”

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เหนือ ยุง ได้กราบบังคมทูลถามว่า คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่ ทรงครอง ทรง ทรงรับสั่ง แต่ทรง ตอบว่า สนพระทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยลงหรือไม่

หลายหน ทรงงานติดพัน ฝูง

พระบาทสมเด็จพระปร ราษฎรและ ข้าราชการที่มาเข้าแถวรอรับเสด็จต่างเปียกปอนกันหมด จึงมีรับสั่งให้นาย ต �า รวจราชองครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงพระด�าเนินเยี่ยมข้าราชการ และราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จโดยทรงเปียกฝน เช่นเดียวกับ ข้าราชการและราษฎรทั้งหลายที่ยืนรอรับเสด็จในขณะนั้น ภาคตะวันออกเฉียง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.