นักอรรถบำาบัด...นางฟ้าของผู้ที่มีปัญหาการพูด

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

ครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ของเด็ก เพราะชะล่าใจทั้งที่เป็น ปัญหาใหญ่และควรได้รับการแก้ไข อย่างทันท่วงที

“จากประสบการณ์การตรวจ รักษากลุ่มเด็กที่มีปัญหาการพูด พบ ว่าหากไม่รีบรักษาจะส่งผลให้เกิด ปัญหาด้านพัฒนาการอื่น ๆ ของเด็ก ต้องสูญเสียไป ทั้งด้านการเรียนรู้และการเข้าสังคม ในที่สุด ปัญหานี้ก็จะติดตัวเด็กไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่อง สำาคัญที่ผู้ปกครองควรใส่ใจ ไม่คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ใน ทางการแพทย์แล้วถือว่าต้องได้รับการรักษา เพราะเป็น อาการที่ไม่อาจหายได้เอง”

จะว่าไปแล้วนักแก้ไขการพูด เหมือนเป็นคุณครู มากกว่าหมอ เพราะอาการเหล่านี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วย การกินยาหรือผ่าตัดเหมือนอาการป่วยอื่น ๆ ทั่วไป แต่ต้อง มีการฝึกฝนและค่อย ๆ รักษาตามอาการและสาเหตุที่ต่าง กันของเด็กแต่ละคน ความรักความเข้าใจที่มีต่อเด็กเหล่านี้ นี่เองทำาให้เด็ก ๆ ต่างเรียกว่า “ครูตั๊ก” มากกว่าหมอตั๊ก

ครูตั๊กบอกว่าในการรักษาเด็กแต่ละคนต้องทำาอย่าง

โรคเบาหวาน อีกหนึ่ง โรคร้ายที่หากเป็นแล้วจะไม่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ ซึ่งเบาหวานแบ่งออกเป็น3 ชนิด

ชนิดที่ 1 ประเภทที่จะมี ภูมิต้านทานสารอินซูลิน สาร อินซูลินคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ น้ำาตาลในเลือดสูงขึ้น ซึ่งถ้าสาร อินซูลินไม่เพียงพอหรือไม่ทำางาน จะทำาให้น้ำาตาลในเลือดสูงขึ้น และนำาไปสู่โรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในส่วนของคน ที่มีอินซูลิน แต่อินซูลินทำางานไม่ เพียงพอ หรืออินซูลินขี้เกียจ ซึ่ง จะเกิดขึ้นในส่วนของคนอ้วน คน ที่ขี้เกียจออกกำาลังกาย ส่งผลให้ ค่อยเป็นค่อยไป ต้องทำาความคุ้นเคย ต้องทำาความค้นเคย หาวิธีเข้าหาและวิธิ หาวิธีเข้าหาและวิธีที่จะรักษา ทีี่ีจะรักษา อาการของแต่ละคน ด้วยสาเหตุนี้ทำาให้ ห้องรักษาของครูตั๊ก เหมือน สนามเด็กเล่นมากกว่าโรงพยาบาล ด้วยของเล่นมากมายและ บรรยากาศที่อบอุ่น

ตลอด 4 ปีของการทำางาน ต้องทำางานทุกวัน เธออยู่กับ เด็ก ๆ ตลอด แทบไม่ได้มีวันหยุดพักเลย แต่ครูตั๊กบอกว่ามีความ สุข เพราะเป็นอาชีพที่เลือกเอง ส่วนตัวเป็นคนที่รักเด็ก รู้สึกว่าโลก ของเด็กเป็นโลกที่บริสุทธิ์ ใส ๆ ที่สำาคัญเด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการ ปลูกฝังทัศนคติ การอบรมสั่งสอนเพื่อเติบใหญ่เป็นเด็กที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี แต่หากว่าเด็กเหล่านี้มีความไม่ปกติด้านการพูดก็จะส่งผล ต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ อย่างไม่ต้องสงสัย เราด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม. ครูตั๊กบอกกับ

“อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ความสำาคัญคือปัญหาเรื่องครอบ ครัวเดี่ยว เพราะสาเหตุใหญ่ ๆ อย่างหนึ่งก็คือการที่พ่อแม่ต่างคนต่าง ทำางาน ไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก ทำาให้เด็กไม่ได้รับการกระตุ้นที่เหมาะ สมตามวัย เมื่อเด็กเข้ารับการรักษา นอกจากจะได้หัดพูด ได้มี พัฒนาการที่ถูกต้องตามวัยแล้ว พ่อแม่ก็ได้โอกาสที่จะใช้เวลานี้สร้าง ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวผ่านการพูดคุย ได้แก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อเรารักษาเด็กให้หายดีแล้ว ความดีใจไม่ใช่แค่เพียงเราเห็นเขา สามารถพูดจาสื่อสารได้อย่างปกติ แต่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขและเติบโตต่อไปในครอบครัวที่อบอุ่นด้วย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.