ลายมือค้านตำารา

Daily News Thailand - - พระเครื่อง - อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา

กำรดูลำยมือ นักศึกษำมักจะอ่ำน ตำมตำรำมำก� จนไม่ได้ดูควำมเป็นจริง เหมือนคนดูดวงเอำต�ำรำเป็นหลักในกำร ดูดวงชะตำ ควำมจริงแล้วต้องมำจำก ประสบกำรณ์เป็นหลักถึงจะถูกต้อง ความหมายตามลายมือ หมำยเลข 1 นิ้วก้อยสั้น ตำ�รำบอก ว่ำเอำตัวไม่รอด แต่ควำมจริงเนินพุธ 1 กว้ำงใหญ่ก็เป็นคนฉลำด มีควำมสำมำรถ มำกด้วย

หมำยเลข 2 นิ้วชี้สั้น ตำ�รำบอกว่ำ ไม่มีอำ�นำจ แต่ควำมจริงเนินพฤหัส 2 กว้ำง ใหญ่ก็มีอำ�นำจวำสนำสูง มีอำ�นำจมำกด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.