‘กระดานดำา’ ทำามือ ขายไอเดีย.. สร้างรายได้

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

เทวา ผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานกระดานดำา ภายใต้ แบรนด์ “ณมิน-NAMIN” เล่าว่า ตนทำางานประจำาเป็น วิศวกรอยู่ที่โรงไฟฟ้าเอกชนแห่งหนึ่ง ส่วนงานไม้-งาน กระดานดำานั้นทำาเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากเป็นคนที่ชอบ งานไม้และได้คลุกคลีกับงานไม้มาตั้งแต่เด็ก โดยถ้ามีเวลา ว่างจะชอบทำาชิ้นงานของใช้ในบ้านขึ้นมาเอง และขณะเดียวกันภรรยาเขา กันภรรยาเขา ยังผลิตและจำาหน่ายสินค้าที่ทำาจากพวกธรรมชาติ มีโอกาสได้ออกงาน สได้ออกงาน ออกบูธบ่อย อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งบูธที่เป็นงานไม้ทุกชิ้นส่วนใหญ่จึงจะ นใหญ่จึงจะ ทำาขึ้นเอง เพราะสินค้าหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นมีอยู่ในท้องตลาดนั้น งตลาดนั้น เขามองว่าไม่เข้ากับร้าน

“สำ�หรับง�นไม้ที่ทำ�ขนม�ใช้เองนั้นก็ไม่ได้คิดว่�จะทำ�ึ้ �จะทำ� เป็นอ�ชีพ แต่เมื่อประม�ณปล�ยปี 2558 ได้ไปออกง�นที่ ง�นที่ เมืองทองธ�นี ซึ่งชิ้นง�นที่ใช้ตกแต่งบูธที่ร้�นเร�นนั้มีรูปแบบ แบบ และเอกลักษณ์ถูกใจกลุ่มลูกค้�หล�ย ๆ คน จึงทำ�ให้มีก�ร ก�ร สั่งซื้อ สั่งผลิตอุปกรณ์ตกแต่งบูธที่เป็นง�นไม้เข้�ม�เรื่อย ๆ ง�นชิ้นแรกที่รับทำ�เป็นกระด�นดำ�กรอบช�นอ้อย ขน�ด ด 100x150 เซนติเมตร หลังจ�กนั้นเป็นต้นม�ก ็รั บง�น และผลิตชิ้นง�นไม้ออกม�ข�ยอย่�งจริงจังเรื่อย ๆ จน ยึดเป็นอ�ชพีม�ถงึปัจจุบัน” เจ้าของผลงานกล่าว

เขาเล่าว่า...แต่กว่าจะได้ชิ้นงานที่ลงตัวก็ใช้เวลา ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณ 5 เดือน ทั้งทดลองเรื่องสูตรการผสมสี ารผสมสี การ เลื เลือกไม้ื อกไม้ไ ้ ก การเก็บรายละเอียด็ ี ต่า ต่างง ๆ ร รวมทั้งเรียนรู้เทคนิค ต่า ต่าง ง ๆ ตร ตรงนี้คือประสบการณ์ ทีีี่ ที่เรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันธุรกิจเรี ยกว่า ซึึ่ ซึ่งการได้ลองลงมือทำานั้นจะง การไ ทำา ทำาให้ได้เรียนรู้ในหลายให้ได ๆ ด้าน และสามารถแก้ ปั ปัญหาได้อย่างดี...ญหา “จุดเด่นของง�น อ อยู่ที่ไอเดียยู่ที ทำ�ช ิ้นง�น ออ ออกม�ให้มีคว�มแตก ต่ ต่�ง� มีเอกลักษณ์ไม่ เห เหมือนใคร เร�จะทำ� และ และออกแบบชิ้นง�น ที่ ลู ก ค้ � ส ั่ ง ให้ เข้ � กั บ เฟอร์นิเจอร์ หรือเข้�กบัร้�นขอ หรือเข้�กบัร้�นของลูกค้�ทสั่ี่งทำ�เพื่อ นำ�ไปตกแต่งร้�น” เจ้าของผลงานระบุ ทุนเบื้องต้น สำาหรับการทำาชิ้นงานประเภทนี้ ใช้เงินทุนเริ่มแรก ประมาณ 5,000 บาท และค่อย ๆ ซื้ออุปกรณ์ที่จำาเป็นเพิ่มจากเงินที่ขาย สินค้าได้ (เงินทุนส่วนใหญ่จะลงไปกับพวกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ จำาเป็น) ทุนวัสดุ อยู่ที่ประมาณ 60% จากราคาขาย ซึ่งราคาขายเริ่มตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 3,000 บาทต่อชิ้น โดยราคาขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน และไอเดียการออกแบบ วัสดุและอุปกรณ์ าร ยขั้นตอนมาก ที่ใช้ทำามีดังนี้...เลื่อยตัดไม้, ตลับเมตร, ฉาก เห เหล็ก, ดินสอ, กระดาษทราย, สีทากระดานดำาโดย เฉ เฉพาะ, ไม้อัดสำาหรับทำาบอร์ด, ไม้กรอบ, สกรูยึดไม้, แ แปรงทาสี และอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ขั้นตอนการทำา... “กระดานดำา” เริ่มจากออกแบบกระดานดำาที่ต้องการทำา เมื เมื่อได้รูปแบบตามที่ต้องการแล้วให้ทำาการเลือกไม้ที่จะ นำ นำามาทำา โดยใช้ไม้อัดเกรดเอ ขนาดความหนาประมาณ 1 10 มิลลิเมตร ตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ จากนั้น ทำ ทำาการขัดไม้ด้วยกระดาษทรายให้แผ่นไม้นั้นเรียบไม่มี เสี เสี้ยน แล้วทำาการเช็ดทำาความสะอาดเอาผงฝุ่นไม้ออก จ จากแผ่นไม้ จากนั้นทำาการผสมสีและทำาการทาสีลงบน ไม ไม้อัดที่เตรียมไว้ โดยทาทั้งหมด 3 รอบ ทิ้งช่วงรอบละ 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนต่อมาทำากรอบไม้เตรียมไว้โดยเลือกไม้ ต ตามที่ต้องการมาตัดให้ได้ตามขนาด แล้วทำาการ ป ประกอบทำาเป็นกรอบ เสร็จแล้วนำากระดานไม้อัดที่ทาสี เต เตรียมไว้มาใส่ในกรอบ จากนั้นทำาการตกแต่งตามแบบ เท เท่านี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำา “กระดานดำา” จากวัสดุ ไม ไม้ ทั้งนี้้ ้ นอกจากชิ้นงานกระดานดำาแล้ว สินค้าของณมินยังมีสินค้าที่ เป็นงานไม้ที่ใช้ในการตกแต่งประเภทอื่น ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งงานส่วนใหญ่ จะรับพรีออร์เดอร์ หรือสั่งทำาตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

“สำ�หรับง�นประเภทนี้ไม่ง่�ยและไม่ย�ก แค่ต้องอ�ศ ัย ก�ร ฝึกฝนฝีมือให้เกิดคว�มชำ�น�ญ ที่สำ�คญัคือไอเดียในก�รคิดสร้�งสรรค์ ชิ้นง�นใหม่ ๆ ให้ออกม�มจุีดเด่น มีเอกลักษณ์” เจ้าของงานแนะนำา

สนใจชิ้นงาน “กระดานดำา” และงานไม้ประเภทอื่น ๆ สำาหรับตกแต่ง บ้านหรือตกแต่งร้าน สามารถเข้าไปติดตามดูสินค้าได้ที่ เฟซบุ๊ก : กระเช้า ของขวัญ กระดานดำา งานไม้ ป้ายเมนู by ณมิน หรือติดต่อที่ คุณนุช โทร. 09-0625-7454 ทั้งนี้ สำาหรับงานประเภทนี้เป็น “งานแฮนด์เมด” ที่ต้อง ใช้ไอเดีย ยิ่งออกแบบให้มีความสวยงามน่าสนใจมากเท่าไหร่ สินค้าก็จะยิ่งได้ รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น และถ้าหมั่นฝึกฝนฝีมือ ก็สามารถใช้เป็น “ช่องทางทำากิน” ใช้สร้างรายได้เป็นอาชีพได้อย่างดี. ถึงแม้ว่าระบบการผลิตแบบลีนนี้ จะช่วยลด การสูญเปล่าได้มาก แต่กระบวนการผลิตแบบลีนนั้น ต้องมีการปรับปรุงตลอดเวลา การใช้งานระบบการ ผลิตแบบลีนจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น เดิม อาจทำาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แต่วันหนึ่ง ต้องทำาเรื่องของการปรับปรุง-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ ไปด้วยไป ทั้งนี้ หลักการ สำ า คั ญ ข อ ง ก า ร ผลิตแบบลีน คือ การบริหารจัดการ ด้านเวลาและการทำางานโดยลดด้า นเวลา ความสูญเปล่า คือลดช่วงเวลาโดยกำาจัดสิ่งที่ไม่มี คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ออกไป และยึดหลักการผลิต โดยไม่มีของเหลือ ซึ่งนอกจากทำาให้สินค้าเสร็จทันเวลา ยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วย อนึ่ง การผลิตแบบลีนนั้น แม้จะมีประโยชน์ที่จะช่วยยก ระดับการผลิตได้ แต่การนำามาใช้ ผู้ประกอบการต้อง พิจารณาถึงความเหมาะสม และความพร้อมเช่นกัน โดย เฉพาะในด้านการปรับสายการผลิต และในแง่การสร้าง ความเข้าใจของบุคลากรในองค์กร เป็นต้น

อนึ่ง นิยามคำาว่า “ความสูญเปล่า” ในรูปแบบ การผลิตแบบลีนนี้ ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1. การ เคลื่อนไหวที่ไม่จำาเป็น (Unnecessary Motion) 2. การ รอคอย (Idle Time/Delay/Waiting Time) 3. กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non-effective Process) 4. การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (Defects and Reworks) 5. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 6. การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่ จำาเป็น (Unnecessary Stock/Inventory Waste) และ 7. การขนส่ง (Transportation) ซึ่งการผลิตแบบลีน สามารถใช้เพื่อลดการสูญเปล่าต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เพื่อให้ ระบบหรือการผลิตสินค้าเกิดประสิทธิภาพ และมี ประสิทธิผลมากที่สุด...

แนวทางนี้ “เอสเอ็มอี” ทุกสาขาใช้ได้.

“จุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.