เตรียมถวายพระเพลิง

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯสย�มบรม ร�ชกุม�รี เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง พระร�ชพิธีง�นพระเมรุม�ศ เตรียมก�ร ถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.