มาเลย์ระอุ 2ม็อบกร้าว เหลือง-แดง นัดชุมนุม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ก�รเมืองม�เลเซียระอุ เมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวต่อ ต้�นรัฐบ�ล “สีเหลือง” จัดชุมนุมประท้วงใหญ่ ไม่พอใจน�ยกรัฐมนตรี น�จบิร�ซคั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.