โทษประหาร

Daily News Thailand - - การเมือง การเมอง -

โทษประหารชีวิต ที่ยังมีอยู่ในประมวลกฎหมาย

อาญา ซึ่งมีทั้งเสียงเรียกร้องให้คงไว้ และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ ประเทศไทยว่างเว้นการประหารชีวิตจริง ๆ มาหลายปี จึงมีผู้ต้อง คา�พ พาิกษารอการประหารกว่า 400 คน แต่ล่าสุดนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่างพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง จะมี บทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงที่สุด คือประหารชีวิต รองลงมาเป็น โทษจ า�คุกตลอดชีวิต ในความผิดฐานล้มล้างการปกครอง ซื้อขาย ต า�แหน่ง เพราะเป็นการทา�ลายระบบ

จากแนวคิดการจะใช้บทลงโทษที่รุนแรงถึง

ประหารชีวิตกับความผิดฐานล้มล้างการปกครอง การซื้อขาย ตา�แหน่ง มีเสียงค้านทันทีจากนายพีรศักดิ์ พอจิต รองประธานสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่าโทษประหารชีวิตหลายประเทศ ยกเลิกไปแล้ว การกาหนดโทษต้องเหมาะสมกับความผิดและ� นึกถึงสังคมโลก การซื้อขายต�าแหน่งมีความผิดร้ายแรง มีโทษ ทางการปกครองและทางวินัยไล่ออกจากราชการซึ่งรุนแรงอยู่แล้ว แต่ความเห็นต่างนี้ นายมีชัย ระบุว่า ถ้าสนช.คิดว่าโทษประหารแรง จะแค่ปรับ 5 บาท 10 บาท ก็แล้วแต่ ถ้ามองว่าการเอาต า� แหน่ง รัฐมนตรีไปขาย 2-3 คน เป็นเรื่องเล็กน้อย กรธ.ไม่ว่าอะไร สังคม รับได้ก็ได้ คิดว่าไม่เป็นไร

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งจะออกมาเป็นกฎหมายหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของ สนช. และก่อนจะถึงเวลานั้น ควรที่คนในสังคม จะได้ร่วมกันพิจารณาบนพื้นฐานหลักเหตุผล ความจา�เป็น ความ เหมาะสม มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่า โทษประหาร ชีวิตสา�หรับผู้กระท า�ผิดซื้อขายต า�แหน่งควรมีหรือไม่ โดยระหว่าง ศึกษารายละเอียดทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และเห็นต่าง จะมีความเห็นใด ก็ควรเคารพข้อเสนอแนวทางที่ กรธ.วางไว้ เพราะก็เป็นความหวัง ดีต่อบ้านเมืองที่อาจมีความเชื่อว่าโทษรุนแรงจะลดปัญหาได้

เชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่อยากให้มีการลง

โทษรุนแรงให้ถึงแก่ชีวิต ทั้งนี้โทษประหารชีวิตมีขึ้นเพื่อจะ ตอบแทนผู้กระท�าผิดให้สาสม แต่ก็มีข้อมูลของหลายประเทศ ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การซื้อ ขายต�าแหน่งทางการเมือง ย่อมอนุมานได้ว่าจะก่อความเสียหาย ต่อบ้านเมืองอย่างมากมาย การกระท า�ทุจริตของนักการเมืองบาง ราย บางกรณี ถึงจะมีโทษทางอาญาหรือทางปกครองอยู่ แต่ก็ยัง บางเบาในสายตาประชาชน ทั้งนี้ อาจเป็นได้ว่า การกา�หนดโทษ อัตราสูง ก็หวังให้เกิดความกริ่งเกรงไม่กล้ากระทา�ผิด โทษประหาร ที่มีก็ไม่ต้องใช้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.