พิทักษ์ สัตยะสัจจา

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

โดยอนุญ�ตให้เปิดเฉพ�ะในวันเส�ร์เท่�นั้น ประช�ชนช�วกัมพูช�ทเดิี่นท�งเข้�ม�จบัจ่�ยซื้อ สินค้�ในตล�ดนัดดังกล่�วจะต้องผ่�นก�รตรวจ สอบของ จนท.ทห�รพร�น ร้อย1202 และ จนท. ตชด.918 กัมพูช�อย่�งเข้มงวด ที่สำ�คญั จนท. ทห�รพร�นจะทำ�ก�รควบคุมพื้นที่โดยจะแจกบัตร ผ่�นแดนชั่วคร�วให้กับช�วกัมพูช�และให้ส�ม�รถ อยู่ได้เฉพ�ะพื้นที่กำ�หนดให้เป็นตล�ดนัดเท่�นนั้ เมอถงเวล�ก�หนดปดตล�ดนดคอเวล� เมื่อถึงเวล�ก�ำหนดปิดตล�ดนัดคือเวล� 12.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.