สังคมวันนี้ “สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พญ.นลินี ไพบูลย์

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

สอบถ�มร�ย ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5311-2045......... เวล� 08.30 น. กิฟฟ�รนี สก�ยไลน์ ยูนิตี้ จำ�กดั เป็นประธ�นเปิดก�รสัมมน�

ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิร�เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น......... เวล� 14.00 น. พระร�ชท�นเพลิงศพ อดีต ส.ส.นครปฐม ที่วัดมกุฏกษัตริย�ร�มวรวิห�ร......... เวล� 16.00 น. พระร�ชท�นเพลิงศพ บิด� รอง ผอ.พรรคธ ช�ตไทิยพัฒน� ที่วัดโพธ์ิทอง บ�งมด (ถนนพระร�ม 2 ซอย 25 หรือถนนสุขสวัสด์ิ ซอย 26)......... เวล� 19.30 น. สวดพระอภิธรรม ม�รด� รองคณบดี คณะบริห�ร ธุรกิจฯ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ ว�สุกรี ที่วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธย� จันทร์ที่ 21 พฤศจิก�ยน เวล� 12.30 น. พิธีว�งดอกไม้จันทน์.........

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.